Avatar

Stowarzyszenie prowadzi na zlecenie powiatu Dom Pomocy Społecznej. Usługi zapewniające całodobową opiekę mieszkańcom DPS są zwolnione z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 22. Pytanie: czy w ramach podstawowej działalności należy traktować zwrot kosztów poniesionych za tzw. „wsad do garnka” przez pracowników, którzy odpłatnie korzystają z obiadów jako sprzedaż usługi i od tej kwoty odprowadzać podatek VAT w wysokości 8%? pyta Pani Elżbieta

W opisanym przypadku, pobieranie odpłatności nawet za część wydatków na przygotowania posiłków bezsprzecznie stanowi odpłatne świadczenie usługi, która jest czynnością podlegającą pod zakres ustawy o podatku od towarów i usług.

Do rozważenia pozostaje jedynie kwestia zastosowania właściwej stawki VAT.

Jeżeli Stowarzyszenie prowadzi zasadniczo działalność zwolnioną z VAT, to może należałoby zastosować również i w odniesieniu do tych usług stawkę zwolnioną? Przepis z powołanego w pytaniu przepisu art. 43. 1. pkt. 22 pozwala jednak na zwolnienie z VAT usług pomocy społecznej, a także usług ściśle z tymi usługami związanych, na rzecz beneficjenta tej pomocy. Oznacza to, że aby usługa gastronomiczna świadczona przez Stowarzyszenie była zwolniona z VAT, musiałaby po pierwsze spełniać definicję „pomocy społecznej”, lub być usługą ściśle z pomocą społeczną związaną, a po drugie – usługa ta musiałaby być świadczona na rzecz osób, nad którymi opieka (pomoc społeczna) jest sprawowana. Nie ulega zatem wątpliwości, że opisana w pytaniu usługa nie może korzystać z przywołanego zwolnienia.

Jeżeli nie zwolnienie, to może stawka obniżona? Znaczna część usług gastronomicznych, świadczonych przez restauracje, bary i stołówki, jest opodatkowana preferencyjną stawką obniżoną 8%. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013r. „w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych”, a dokładniej z § 3. 1. pkt. 1), który ustanawia stawkę 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. A w poz. 7 tego załącznika mamy „usługi związane z wyżywieniem”, sklasyfikowane pod kodem PKWiU 56, z wyłączeniem m.in. napojów (alkoholowych i bezalkoholowych, kawy, herbaty a nawet wody mineralnej). I ten właśnie przepis rozporządzenia powinien mieć w opisanym przypadku zastosowanie.

Na marginesie tych rozważań, należy zwrócić uwagę na obowiązek ewidencjonowania tej usługi na kasie fiskalnej, a także określenie wartości częściowo odpłatnego świadczenia do przychodów opodatkowanych pracowników.