Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dyrektywa work-life balance

Przepisy prawa pracy

Od 1 lutego 2023 roku weszła w życie ustawa wymuszona unijnymi regulacjami, tzw. dyrektywą work-life balance. Wprowadza ona zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.

Art. 182[3] § 1 – Kodeks pracy obecnie mówi, że pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo;
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Dyrektywa wprowadza jednak zapis, który skraca okres wykorzystania urlopu ojcowskiego do 12 miesiąca życia dziecka. Nie zmienia się kwestia wykorzystania urlopu, bowiem urlop ojcowski może zostać wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Ważne!

Pracodawca nie ma prawa zabronić pracownikowi skorzystania z urlopu ojcowskiego!

Wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego

Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego ma prawo do pełnego wynagrodzenia za ten okres, tj. 100% podstawy wymiaru.

Narodziny dziecka to bezwzględna radość dla jego rodziców. Warto zadbać o pierwsze chwile dziecka na świecie i wykorzystać w pełni urlop ojcowski, zwłaszcza, że mamy taki przywilej.