Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Pan Jan: Prowadzę działalność gospodarczą związaną z usługami. Do tej pory rozliczałem się wg skali podatkowej. Obecnie zmieniła się trochę moja sytuacja, nie świadczę już usług dla byłego pracodawcy, zdobywam własnych klientów. Dlatego zacząłem zastawiać się nad przejściem na podatek liniowy. Nie do końca jednak rozumiem przepisy i… zgłupiałem. Proszę o proste wyjaśnienie czy mam taką możliwość w ciągu roku, czy jednak nie. Jak to działa? Dziękuję!

Podatek liniowy – ogólne informacje

Podatek liniowy jest jedną z metod rozliczania podatku dochodowego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Stawka tego podatku wynosi 19% i jest ona stała. To właśnie odróżnia
tą formę rozliczania od podatku na zasadach ogólnych, gdzie stawki osiągają poziom 18% lub 32%,  w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Rozliczenie roku obrotowego kończy się obowiązkiem złożenia deklaracji PIT-36L do odpowiednio przypisanego urzędu skarbowego, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przychodu lub straty w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Ograniczenie zastosowania podatku liniowego

Podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, o tym samym charakterze co praca, którą podatnik wykonywał bądź obecnie wykonuje dla niego na podstawie zatrudnienia, nie mogą skorzystać z tej formy rozliczania podatku dochodowego.

Skutki rozliczania podatku liniowego

Podstawową zaletą podatku liniowego jest jego niezmienna stawka, która kształtuje się na poziomie 19%, lecz nie dla każdego przedsiębiorcy jest ona opłacalna. Rozliczanie w formie podatku liniowego powoduje :

  • utratę możliwości rozliczania dochodu ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Ulgi z tego tytuły podlegają odliczeniu u osób rozliczających się z podatku
  • utratę możliwości rozliczania dochodu ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Ulgi z tego tytuły podlegają odliczeniu u osób rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych;
  • brak możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej oraz np. odliczenia opłat wydatkowanych na internet• konieczność złożenia dwóch osobnych deklaracji, gdy np. osiągamy jeszcze przychody z tytułu umowy o pracę.

Wybranie formy rozliczania na podstawie podatku liniowego powinno zostać dobrze przemyślane przez przedsiębiorcę. Należałoby wziąć pod uwagę jego prognozowane przychody, przychody małżonka, sytuację rodzinną, i inne czynniki, które mogą wpłynąć na korzyści z tej formy lub ich utratę.

Termin zmiany formy opodatkowania

Art. 9a, ust. 2 otrzymał następujące brzmienie : „Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.”

Zakładając, że pierwszy przychód osiągnie się w styczniu danego roku rozliczeniowego, termin na złożenie informacji o zmianie formy opodatkowania jest do 20 lutego. Wyżej wymieniony przepis został wprowadzony w myśl nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.