Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, prowadzę małą firmę, której przedmiot działania wymaga ściśle określonych kompetencji. Udało mi się ostatnio znaleźć pracownika, który ma odpowiednie kompetencje, jednak tak się złożyło, że z pochodzenia jest on Włochem. W jakim języku powinienem sporządzić z nim umowę o pracę? Jakie przepisy tu obowiązują? Dziękuję – Mateusz

Coraz więcej cudzoziemców pracuje na terytorium naszego kraju. Są to osoby z innych krajów UE oraz krajów trzeciego świata, które zdecydowały się wyjechać ze swojego kraju. Zatrudnienie takich osób jest jak najbardziej możliwe przez polskich przedsiębiorców. Muszą oni jednak pamiętać o kwestiach związanych z zatrudnieniem cudzoziemca.

Umowa o pracę dla cudzoziemca

Na początek należy zadbać o prawidłową formę zawarcia umowy o pracę. Bowiem zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.

Kolejna kwestia to język umowy o pracę, którą chcemy zawrzeć z cudzoziemcem. Przepisy art. 88h ust. 1 pkt 3 oraz art. 90d ust. 2 wyżej wymienionej ustawy wyjaśniają, że przed podpisaniem umowy, o której mowa powyżej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

Nie jest powiedziane, że w przypadku pracownika, który jest Włochem, musimy umowę o pracę sporządzić w języku włoskim. Może to być inny język, który jest dla niego zrozumiały np. w języku angielskim lub po prostu polskim, pod warunkiem, że jest dla niego zrozumiały.