Avatar

Nie trzeba być pracownikiem z umową o pracę, aby otrzymać zasiłek macierzyński – to świadczenie należy się również osobom, prowadzącym działalność gospodarczą. Oto 10 najważniejszych informacji o zasiłku macierzyńskim dla przedsiębiorcy:

1. Zasiłek macierzyński jest wypłacany z ubezpieczenia chorobowego, dlatego ogólne zasady wypłaty i obliczania tego zasiłku są takie same, jak zasiłku za czas choroby.

2. Zasiłek macierzyński przysługuje:’

  • nie tylko kobietom – po 14 tygodniach zasiłku, rodzice mogą zdecydować, które z nich będzie pobierać świadczenie w kolejnych tygodniach;
  • nie tylko z tytułu urodzenia dziecka – również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

3. Aby uzyskać zasiłek macierzyński, przedsiębiorca powinien dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – jeżeli pobieranie zasiłku rozpoczyna się przed porodem,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  •  wypełniony formularz ZUS Z-3b.

4. Okres, za jaki przysługuje zasiłek macierzyński, zależy od ilości urodzonych dzieci, i wynosi co najmniej 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka.

5. Po zakończeniu podstawowego okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorca może zawnioskować o wypłatę dodatkowego zasiłku macierzyńskiego, na okres nawet do 6 lub 8 tygodni (okres ten jest również uzależniony od ilości urodzonych dzieci).

6. Rodzicowi – przedsiębiorcy przysługuje również zasiłek macierzyński za czas, w którym rodzicowi – pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski, czyli nawet 26 tygodni. Warunkiem wnioskowania o tą trzecią część zasiłku, jest wykorzystanie pierwszych dwóch okresów zasiłku macierzyńskiego w całości.

7. Ojcu dziecka, który jest przedsiębiorcą, przysługuje dodatkowo zasiłek macierzyński, podobnie jak ojcom – pracownikom przysługuje urlop ojcowski, na okres 2 tygodni. Z zasiłku tego ojciec może skorzystać w czasie pierwszego roku życia dziecka.

8. Kwota zasiłku zależy przede wszystkim od tego, w jakiej wysokości przedsiębiorca opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe w ciągu 12 miesięcy, poprzedzających rozpoczęcie korzystania z zasiłku. Od takiej średniej odejmujemy 13,71%.

Przykład
Przedsiębiorca opłaca składkę chorobową w 2014 roku w wysokości 55,07 zł czyli od minimalnej podstawy 2247,60 zł. Jeżeli zawnioskuje o zasiłek macierzyński na początku 2015 roku, kwota „bazowa” zasiłku wyniesie 1939,45 zł.

9. Kwota obliczona zgodnie z pkt.4, to kwota zasiłku macierzyńskiego brutto. Jeżeli rodzic zdecyduje się w późniejszym terminie również na wnioskowanie o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, otrzyma za ten trzeci etap zasiłku jedynie 60% wcześniejszej kwoty.

Wyjątek
Jeżeli rodzic wnioskuje od razu o wypłatę zasiłku za wszystkie 3 etapy macierzyńskiego, będą one wypłacane w wysokości 80%.

10. I na koniec: Nie zapominaj o terminowym opłacaniu składek ZUS! Nawet jednodniowe spóźnienie przelewu powoduje automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z ubezpieczenia chorobowego, co oznacza brak prawa do ubiegania się o zasiłek.