Avatar

Składki ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to nie tylko obowiązek i wydatek. W przypadku choroby, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy. Oto 10 najważniejszych informacji o tym świadczeniu:

1.    Aby uzyskać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca powinien dostarczyć do ZUS dwa dokumenty:
a.    zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy,
b.    wypełniony formularz ZUS Z-3b.

2.    Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do ZUS w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Każdy dzień spóźnienia powoduje, obniżenie wysokości kwoty zasiłku aż o jedną czwartą!

3.    ZUS wypłaci zasiłek chorobowy w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów.

4.    Kwota zasiłku zależy przede wszystkim od tego, w jakiej wysokości przedsiębiorca opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe w ciągu 12 miesięcy, poprzedzających chorobę. Od takiej średniej odejmujemy 13,71%.
Przykład 1.
Przedsiębiorca opłaca składkę chorobową w 2014 roku w wysokości 55,07zł czyli od minimalnej podstawy 2247,60zł. Jeżeli zachoruje na początku 2015 roku, kwota „bazowa” zasiłku wyniesie 1939,45zł.
Przykład 2.
Przedsiębiorca opłaca składkę chorobową w 2014 roku w wysokości 12,35zł czyli od preferencyjnej podstawy 504zł. Jeżeli zachoruje na początku 2015 roku, kwota „bazowa” zasiłku wyniesie 434,90zł.

5.    Kwotę obliczoną zgodnie z pkt.4, należy jeszcze przemnożyć przez odpowiedni %:
–  100% jeżeli choroba przypada na czas ciąży
–  70% jeżeli przedsiębiorca podczas choroby przebywał w szpitalu
–  80% w pozostałych przypadkach
Tak ustalona kwota zasiłku ulegnie jeszcze pomniejszeniu o podatek dochodowy, potrącony przez ZUS.

6.    Przedsiębiorca może otrzymywać zasiłek z ZUS nieprzerwanie przez pół roku, lub nawet 270 dni, jeżeli choroba przypada na czas ciąży.

7.    W przypadku długotrwałej choroby, po zakończeniu okresu otrzymywania zasiłku, przedsiębiorcy przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

8.    Za czas choroby przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. jeżeli choroba trwa przez część miesiąca, należy obliczyć składki proporcjonalnie za pozostałą część miesiąca. Uwaga: składka zdrowotna nie podlega takiemu proporcjonalnemu rozliczeniu i należy ją opłacić w całości, jak co miesiąc.

9.    O ile przedsiębiorca opłacający składki w minimalnej wysokości (zwykłe lub preferencyjne), niezatrudniający pracowników, nie ma obowiązku przekazywania do ZUS formularzy rozliczeniowych co miesiąc, to w przypadku choroby – taki obowiązek powstaje. Przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS raport ZUS DRA.

10.    I na koniec: Nie zapominaj o terminowym opłacaniu składek ZUS! Nawet jednodniowe spóźnienie przelewu powoduje automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z ubezpieczenia, co oznacza brak prawa do ubiegania się o zasiłek.