Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Pracodawca zlecił mi wypłatę zapomogi socjalnej jednemu z pracowników ze środków obrotowych firmy. Mam pytanie, jak tu ze składkami i podatkiem? Pozdrawiam i dziękuję – Gosia

Zapomogi pieniężne najczęściej wypłacane są pracownikom w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Bez wątpienia zapomoga stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Nie zawsze zapomoga podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Zapomoga a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są:

  • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
    • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
    • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Jeśli zapomoga socjalna, która zostanie wypłacana ze środków obrotowych firmy będzie klasyfikowana w powyższym artykule, skorzysta ze zwolnienia do wysokości 6000 zł. Kwota powyżej tego progu będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Najważniejsze w tym przepisie prawa podatkowego jest to, że wypłata tej zapomogi jest związana ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią.

Jeśli wypłata zapomogi wypłacona została w związku z innymi okolicznościami, niż wspomniane powyżej, należy wartość zapomogi opodatkować.

Zapomoga a składki ZUS

Do ustalenia tego, czy składki ZUS będą należne od wypłaconej zapomogi decyduje okoliczność jej wypłaty oraz z jakich środków została sfinansowana. Jeśli wypłata zapomogi została dokonana w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby lub śmierci podlega zwolnieniu z oskładkowania nawet jeśli została wypłacona ze środków obrotowych firmy.

W przypadku innej okoliczności wypłaty zapomogi dla pracownika niż wyżej wymienione może pojawić się obowiązek oskładkowania tej wypłaty. Sytuacja ta ma miejsce, gdy taka zapomoga będzie sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Nie unikniemy w tym przypadku oskładkowania. Jeśli natomiast wypłata będzie dokonana z ZFŚS, skorzysta ze zwolnienia.