Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Najczęściej przedsiębiorcy dokonują zakupu towarów i wydatków pośrednich do firmy od innych przedsiębiorców działających na rynku. Zdarzają się okazje, aby zakupów tych dokonać od osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wtedy przedsiębiorca może zastanowić się jak prawidłowo udokumentować ten fakt, aby mógł rozliczyć to w kosztach uzyskania przychodu swojej firmy.

Zakup towarów od osoby prywatnej

Jak wiemy, skoro osoba prywatna nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie otrzymamy od niej faktury za zakupione towary. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, za dowody księgowe uważamy również inne dowody, wymienione w § 12 i § 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Powyższą definicję spełnia umowa kupna-sprzedaży. To na tej podstawie możemy udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej i zaksięgować w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.

Podatek PCC-3

W przypadku zakupu towarów lub innych rzeczy od osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, musimy pamiętać, że może powstać obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli wartość naszej umowy przekroczy 1000 zł, zobowiązani jesteśmy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, wysłać deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego oraz zapłacić należy podatek. Wysokość podatku zależy od przedmiotu umowy i jej wartości.