Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Czy w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności „wynajem samochodów osobowych z kierowcą”- PKD 49.32.Z; PKWiU 49.32.12.0 będę miał obowiązek posiadania „z marszu” kasy fiskalnej czy dopiero po osiągnięciu przychodu w wys. 20.000 PLN. Za udzielenie kompetentnej odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję. – Mirosław

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się prowadzić sprzedaż towaru lub usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, muszą pamiętać o możliwym obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Bowiem zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oczywiście od każdej zasady są jakieś wyjątki. Zostały one sformułowane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie do 20.000 zł przychodu

W myśl §3 wyżej wspomnianego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., m.in.:

  • podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Kto musi mieć kasę rejestrująca od pierwszego dnia sprzedaży?

W tym rozporządzeniu została również określona grupa przedsiębiorców, która nie skorzysta z powyższego zwolnienia do 20.000 zł, gdyż ustawodawca wyłączył u nich taką możliwość.

Zgodnie z §4 ust. 1 tego samego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa powyżej, nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług:

  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  • taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Na wstępie Pan Mirosław wskazał, że zamierza on prowadzić działalność polegającą na „wynajmie samochodów osobowych z kierowcą”, która jest sklasyfikowana pod PKWiU 49.32.12.0. Ten kod nie został bezpośrednio wymieniony w powyższym paragrafie. W pozycji pierwszej nie zostały również bezpośrednio wskazane kody PKWiU, co daje fiskusowi rożne możliwości interpretacyjne.