Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, prowadzę małą firmę produkcyjną, to bardziej manufaktura. Ostatnio jednak mamy dużo zamówień i rozważam wprowadzenie nocnej zmiany dla 4 pracowników. Mam pytanie – jakie zasady kodeksu pracy obowiązują przy takim rozwiązaniu, jakich zasad muszę przestrzegać ? – Aneta

Definicja pory nocnej – Kodeks pracy

Zgodnie z art. 151[7] – Kodeks pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Do woli pracodawcy zostaje dokładne określenie pory nocnej w jego zakładzie, z tym że godziny nie mogą wybiegać poza wskazane powyżej ramy czasowe.

Określenie pory nocnej pracodawca powinien ustalić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu pracodawcy. Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ich sporządzania, powinien powiadomić pracownika o porze nocnej na osobnym piśmie w ciągu 7 dni od zawarcie umowy o pracę. Warto pamiętać, że inne wytyczne uwzględnia Kodeks pracy w przypadku zatrudnienia pracowników młodocianych.

Czas pracy w porze nocnej – Kodeks pracy

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz prac, o których mowa powyżej, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników (art. 151[7] – Kodeks pracy).

Dodatek za pracę w porze nocnej – Kodeks pracy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa powyżej, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 151[8] – Kodeks pracy).

Kto nie może wykonywać pracy w porze nocnej? – Kodeks pracy

Wykonywać pracy w porze nocnej nie mogą:

  • pracownicy młodociani,
  • pracownicy niepełnosprawni, chyba że pracownik jest zatrudniony przy pilnowaniu lub lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyraził zgodę na pracę w porze nocnej,
  • pracownicy w ciąży,
  • pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia bez jego zgody (w przypadku pracy obojga rodziców, tylko jedno korzysta z tego prawa).