Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, chciałabym zapytać jak postąpić w sytuacji, która ostatnio nas spotkała… Otóż jednego z naszych pracowników wezwano na ćwiczenia wojskowe. Wcześniej nie spotkałam się z taką sytuacją i nie bardzo wiem jak rozliczyć ten czas pracy – będzie to aż 30 dni. – Maria

Zgodnie z Konstytucją RP obrona ojczyzny jest obowiązkiem obywatela polskiego. Co jakiś czas wojsko RP wzywa na ćwiczenia wojskowe obywateli zdolnych do służby wojskowej. Pracodawca nie może zatrzymać pracownika przed pójściem na takie ćwiczenia, gdyż sam naraziłby się na konsekwencje.

Pojawia się natomiast pytanie, jak ująć okres ćwiczeń wojskowych w ewidencji listy płac?

Ćwiczenia wojskowe – wynagrodzenie od pracodawcy

Zgodnie z art. 311 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej oraz pełniącego służbę w rezerwie, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na 2 dni. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Dodatkowo na wniosek pracownika, który pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, jednorazowo, nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tej służby na 1 dzień bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

W przypadkach określonych powyżej pracodawca może – na własny koszt – wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Jest to jego dobra wola.

Jeśli tego nie zrobi, pracownik może starać się o świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Ćwiczenia wojskowe – świadczenie rekompensujące

Żołnierzom Obrony Terytorialnej, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego, dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (art. 312 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Świadczenie pieniężne za każdy dzień terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie stanowi kwota 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto lub dochodu, o których mowa powyżej, pomnożona przez liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza OT, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym terytorialna służba wojskowa była pełniona rotacyjnie, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie i wypłatę.

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz OT otrzymał z tytułu pełnienia terytorialnej służby wojskowej za dni, których dotyczy rekompensata.

Źródło: Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

 

UWAGA! Do dnia 23 kwietnia 2022 roku obowiązywała ustawa z dnia 21 lipca 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która została uchylona.