Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego można otrzymać, jeśli jest się objętym w ZUS:

1. Obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym:

 • pracownik,
 • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoba odbywająca służbę zastępczą,
 • małżonek/-ka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

 • osoba wykonująca pracę nakładczą,
 • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracuje z osobą, która wykonuje taką umowę albo jest nianią, czyli pracuje na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzi pozarolniczą działalność, współpracuje z osobą, która prowadzi taką działalność, współpracuje z osobą korzystającą z „ulgi na start”,
 • osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoba duchowna,
 • osoba będąca doktorantem, która rozpoczęła studia doktoranckie nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020.

Okres wyczekiwania przy umowie zlecenie

Prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorca nabywa po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia (okres wyczekiwania). W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu ubezpieczenia zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy.

Od powyższych zasad są wyjątki, gdzie zasiłek chorobowy przysługuje od razu, bez okresu wyczekiwania. Są to przypadki takie jak:

 • absolwent szkoły lub uczelni lub osoba, która zakończyła kształcenie w szkole doktorskiej i została objęta ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki) albo zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • gdy niezdolność do pracy ubezpieczonego spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • osoba polega ubezpieczeniu obowiązkowemu i ma co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • poseł albo senator, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • funkcjonariusz Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Podsumowując powyższe przepisy, osoba świadcząca usługi na podstawie umowy zlecenie ma prawo do skorzystania z zasiłku chorobowego, ale dopiero po upływie okresu wyczekiwania, o ile ją dotyczy.