Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Komu przysługuje ulga? Ile wynosi? Jakie są warunki do skorzystania i w końcu jak rozliczyć?

Każdy z przedsiębiorców posiadający lub dopiero kupujący kasę rejestrującą zastanawia się czy może zrekompensować sobie jakoś koszt zakupu kasy oraz jak to zrobić. W tym krótkim artykule odpowiemy na najczęściej zadawane w tym temacie pytania.

Komu przysługuje ulga?

Zgodnie z art. 111 ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Ile wynosi ulga na zakup kas fiskalnych?

Podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł. Wartość tego zwrotu nie uległa podwyższeniu, nawet po wprowadzeniu kas rejestrujących online, które są droższe od kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Jakie są warunki do skorzystania z ulgi?

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.Od 1 maja 2019 roku ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje wyłącznie na kasy rejestrujące online.

Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

W zależności od tego czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z VAT, proces uzyskania zwrotu będzie się różnił.

W przypadku podatników VAT zwolnionych zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

  • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
  • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
  • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

W przypadku czynnych podatników VAT, odliczenia dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Czy ulgę na zakup kasy fiskalnej wpisać do książki podatkowej?

Kwota zwrotu otrzymanego w ramach ulgi za zakup kasy rejestrującej jest neutralna podatkowo. W związku z tym otrzymany zwrot nie stanowi przychodu podatkowego oraz podatnik nie ma obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodu o otrzymaną wartość.

Natomiast podatnik ma prawo fakturę za zakup kasy rejestrującej zaksięgować w koszty uzyskania przychodu firmy.