Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Witam. Co w przypadku sprzedaży biletów na imprezy? Odbiorcą jest osoba fizyczna zaś sprzedawcą 1. os. dz. gosp. zwolniona z podatku VAT? Czy w takim przypadku przedsiębiorca wystawia paragony z adnotacją zw. z podatku VAT? – pyta Pan Radosław

W przypadku świadczenia usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne konieczne jest wystawianie paragonów z wykazaną sprzedażą zwolnioną.

Uzasadnienie
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – dalej ustawy o VAT). Niestety obowiązek ten dotyczy również podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług.

W przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadzono w określonych przypadkach zwolnienia od obowiązku posiadania kasy. W szczególności zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

W treści § 4 rozporządzenia wymienione zostały czynności, które nie podlegają zwolnieniu. I tak, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l) rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.