Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Przedsiębiorcy nie tylko mogą pozbywać się swojego majątku firmowego poprzez sprzedaż jego, ale również mogą przekazywać go nieodpłatnie, np. w formie darowizny środka trwałego.

Powodów, dlaczego przedsiębiorcy chcą przekazać darowiznę jest wiele, m.in.:

  1. mogą decydować się na darowiznę środka trwałego w celach charytatywnych. Przekazując środek trwały organizacji non-profit lub fundacji, przedsiębiorcy mogą wspierać sprawy społeczne i otrzymać korzyści podatkowe związane z taką darowizną;
  2. mogą darować środek trwały, aby ograniczyć koszty związane z utrzymaniem danego aktywa. Jeśli przedsiębiorstwo nie korzysta już z danego środka trwałego i jego utrzymanie generuje znaczące koszty, darowizna może być sposobem na pozbycie się tego obciążenia.

Skutki podatkowe darowizny środka trwałego na gruncie podatku VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W nawiązaniu do przytoczonego wyżej przepisu ustawy o VAT, jeśli przedsiębiorcy przysługiwała możliwość odliczenia podatku VAT od środka trwałego, który ma być przedmiotem darowizny, to w momencie dokonania nieodpłatnego przekazania, zobowiązany on jest do naliczenia od tej transakcji podatku VAT. Podstawą opodatkowania zawsze jest wartość rynkowa przekazywanego środka trwałego.

Skutki podatkowe darowizny środka trwałego na gruncie podatku PIT

Jeśli chodzi o nieodpłatne przekazanie środka trwałego na gruncie podatku PIT, to obowiązek rozpoznania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nie powstanie, gdyż nie jest to sprzedaż środka trwałego a jego nieodpłatne przekazanie.

Należy jednak pamiętać, że może powstać obowiązek podatkowy u osoby obdarowanej na gruncie podatku od spadków i darowizn. W zależności, do której grupy pokrewieństwa będzie należała osoba obdarowana.