Avatar

Jeżeli wystawiamy fakturę w walucie, to przychód należy przeliczyć po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień przychodu (czyli dzień sprzedaży).

Jeżeli otrzymamy fakturę zakupową w walucie, to koszt należy przeliczyć analogicznie: po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę poniesienia kosztu (czyli datę wystawienia faktury).

Natomiast wszelkie operacje w kasie walutowej lub na rachunku walutowym przeliczamy:

  • po faktycznym kursie podanym przez bank lub kantor, jeżeli sprzedajemy lub kupujemy walutę, lub
  • po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji tj. wpłaty lub wypłaty; kurs NBP należy stosować jeżeli nie kupujemy ani nie sprzedajemy waluty, czyli do transakcji regulowania płatności walutowych, wpłat należności, odsetek na rachunku itp.

Jak już przeliczymy wszystkie nasze transakcje walutowe, to powstaną różnice kursowe. Różnice kursowe wynikają z różnicy pomiędzy wyceną (przeliczeniem) przychodu lub kosztu a wyceną (przeliczeniem) płatności.

Różnice kursowe powstają jeszcze w drugim miejscu, mianowicie jako różnica pomiędzy wyceną (przeliczeniem) wpływów a wyceną (przeliczeniem) wydatków na rachunku bankowym lub na kasie walutowej. Są to tzw. różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

Ujemne różnice kursowe to koszt, a dodatnie różnice kursowe to przychód. Saldo różnic kursowych w danym miesiącu wpisuje się do księgi podatkowej.