Avatar

Jestem rolnikiem na vacie i chcę przekazać kilka sztuk bydła dla syna, który jest rolnikiem na ryczałcie. Czy fakt ten trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego o utrzymaniu darowizny i czy syn będzie mógł to bydło sprzedać w krótkim czasie?
pyta Pani Zofia

Przekazanie darowizny w każdym przypadku należy rozpatrzyć indywidualnie, aby sprawdzić, na które podatki wpłynie przekazanie darowizny – i to zarówno u przekazującego darowiznę, jak i u obdarowanego.

W pierwszej kolejności, przekazanie darowizny może spowodować, że przekazujący będzie miał obowiązek zapłacenia VAT należnego z tytułu tzw. nieodpłatnego przekazania – o ile wcześniej miał prawo do odliczenia VAT przy zakupie przedmiotu darowizny. W opisanym przypadku jednak, taka sytuacja nie zachodzi.

Następnie, należy rozważyć kwestię ujęcia przekazanej darowizny w podatku dochodowym. Przekazana darowizna tylko w niektórych przypadkach może – u przekazującego darowiznę – być odpisana od dochodu, pomniejszając podatek dochodowy. Dotyczy to jednak tylko podatników, rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a zatem nie mogą z tego rozwiązania skorzystać: przedsiębiorcy na podatku liniowym, opłacający podatek w formie tzw. karty podatkowej, czy rolnicy, opłacający podatek rolny. Ponadto, odliczenie od dochodu dotyczy wyłącznie darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa.

Z drugiej strony, otrzymanie darowizny może u obdarowanego stanowić przychód – w szczególności będzie to dotyczyły transakcji między przedsiębiorstwami. W ustawie o podatku dochodowym znajdziemy jednak szereg zwolnień, dzięki którym obdarowany nie zapłaci od otrzymanej darowizny podatku dochodowego.

W przypadku darowizn dokonywanych pomiędzy członkami rodziny, znajdują ostatecznie zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Również w tych przepisach sporo jest wyjątków, pozwalających na niezapłacenie podatku. Jeden z najpopularniejszych wyjątków dotyczy darowizn dokonywanych pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, do których zalicza się:

  • współmałżonka,
  • zstępnych (dzieci), pasierba,
  • wstępnych (rodziców), ojczyma, macochę,
  • rodzeństwo.

Aby darowizna dla nabywcy od którejś z ww. osób była zwolniona z tego podatku:

  1. jej wartość nie może przekroczyć kwoty 9.637,00zł (liczymy łączną kwotę darowizn z pięciu kolejnych lat), oraz
  2. nabywca powinien zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.

Przy darowiznach pieniężnych, ustawa wymienia dodatkowe warunki zwolnienia.

Jeżeli wartość darowizny przekroczy ww. kwotę, nadwyżka powinna być opodatkowana stawką z tabeli z ar.t 15 ustawy (od 3% do 20%, w zależności od wartości darowizny). Nabywca ma wtedy miesiąc na złożenie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.

Ewentualna późniejsza sprzedaż przedmiotu darowizny, w opisanym przypadku, nie wpłynie na podatek dochodowy ze sprzedaży przedmiotu darowizny, ponieważ obdarowany również rozlicza się z podatku rolnego, a nie dochodowego od osób fizycznych.