Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem emerytką, ale jeszcze dorabiam – nasza firma korzysta z pomostowego. Pytanie jest – czy ten rodzaj wsparcie przysługuje także pracownikom już na emeryturze, ale dorabiającym? Jeśli tak, to czy to jest zależne od rodzaju umowy? Proszę o rady – Pyta Pani Asia

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych również mogą wnioskować o rekompensatę w związku z przestojem ekonomicznym poprzez złożenie wniosku o świadczenie postojowe do ZUS. Mogą zrobić to za pośrednictwem swojego zleceniodawcy.

Emeryci, którzy dorabiają poprzez umowy cywilnoprawne i nie mają innych źródeł do ubezpieczeń społecznych, mogą starać się o świadczenie postojowe.

Poniżej kilka informacji dotyczących tego świadczenia.

Dla kogo świadczenie postojowe – warunki

Warunki do spełnienia, aby skorzystać ze świadczenia postojowego:

  • wykonywanie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020r.
  • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest składany wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1.299,99 zł, świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
  • przychód z umów cywilnoprawnych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • nie jest posiadany inny tytuł do ubezpieczeń społecznych,

Formalności – wniosek

Aby uzyskać świadczenie postojowe, zleceniodawca musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C). Zleceniodawca musi również otrzymać oświadczenie od zleceniobiorcy o tym, że nie podlega on do ubezpieczeń społecznych z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.