Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

W dzisiejszych czasach praca zdalna staje się coraz popularniejsza i coraz więcej pracowników wykonuje swoje obowiązki spoza biura. Praca zdalna jest formą wykonywania pracy, w której pracownik może pracować z dowolnego miejsca, korzystając z technologii komunikacyjnych.

Do tak szybkiego rozwoju pracy zdalnej, bez wątpienia przyczyniła się pandemia.

Definicja pracy zdalnej

Obecnie definicja pracy zdalnej została uregulowana i jest nią praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika oraz każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wezwanie do biura – praca zdalna

Zasady pracy zdalnej powinny być ustalone w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą oraz zakładową organizacją związkową. Jeśli u danego pracodawcy nie działają organizacje związkowe, zasady powinny być określone w regulaminie.

Przepisy zakładają także, że w porozumieniu oraz regulaminie powinny zawrzeć się takie informacje, jak:

 • grupa lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Dobrze wyglądałoby ze strony pracodawcy przyjąć jakiś schemat działania w sprawie wezwania pracownika do biura.
Mianowicie:

 1. Pracodawca mógłby zawiadomić pracownika o konieczności przybycia do biura z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawiadomienie powinno zawierać informacje dotyczące daty, godziny oraz celu spotkania.
 2. Wezwanie do biura może być przekazane pracownikowi za pośrednictwem różnych środków komunikacji, takich jak e-mail, wiadomość tekstowa czy rozmowa telefoniczna.
 3. Jeśli wezwanie pracownika do biura wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak dojazd czy zakwaterowanie, pracodawca powinien rozważyć pokrycie tych kosztów lub ustalenie odpowiedniej rekompensaty dla pracownika.

Podsumowując, wezwanie pracownika do biura podczas wykonywania pracy zdalnej jest dozwolone. Pracodawca powinien przestrzegać ustalonych procedur, komunikować się z pracownikiem w jasny sposób i w razie potrzeby zapewnić odpowiednią rekompensatę kosztów. Współpraca i wzajemne zrozumienie między pracodawcą a pracownikiem są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania.