Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Pracuję w kadrach, po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, że jeden pracownik ma dwa zajęcia komornicze na pensji. Co więcej tej pensji nie wystarcza na jej pokrycie. Tu zaczyna się dla nas problem – w jakiej kolejności mamy działać? Czy najpierw ten komornik, który się pierwszy odezwał? Czy wg daty zajęcia? Proszę o pomoc – Adam

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca dostaje informację o zajęciu komorniczym wynagrodzeń swoich pracowników w związku z nieregulowaniem przez nich bieżących zobowiązań. Może nawet zaistnieć sytuacja, że nastąpi zbieg egzekucji komorniczych do wynagrodzenia pracownika. Pytanie co wtedy?

Zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw

Zgodnie z art. 882 – Kodeks postępowania cywilnego w przypadku zaistnienia zbiegu zajęć komorniczych, pracodawca ma obowiązek powiadomić o tym komornika oraz wierzyciela w terminie 7 dni.

W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Przekazując sprawę, komornik obowiązany jest rozliczyć koszty egzekucji (art. 733 – Kodeks postępowania cywilnego).

Ważnym aspektem jest również tytuł, z którego wynika egzekucja.
Czy jest to egzekucja cywilna czy administracyjna.

Kwoty wolne od potrąceń

Pomimo egzekucji komorniczej nie można zabrać pracownikowi całego wynagrodzenia. Kodeks pracy reguluje kwoty wolne od potrąceń. Nie stosuje się tego przepisu tylko i wyłącznie w przypadku potrąceń alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 871 § 1 – Kodeks pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 871 § 2 – Kodeks pracy).