Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Powoli zbliżamy się do rozliczenia poprzedniego roku podatkowego i będziemy niedługo składać zeznania roczne PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-38, DSF-1, itp. W tym roku wyjątkowo może okazać się to nie lada wyzwanie, gdyż stan prawny w 2022 roku zmieniał się kilka razy poprzez próbę naprawienia Nowego Ładu, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zmiana od tego roku) mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego do 30 kwietnia 2023 roku. W tym roku termin przesuwa się na 2 maja 2023 r., gdyż 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy.

Podatnicy rozliczający się w ramach karty podatkowej zobowiązani są złożyć PIT-16A do 31 stycznia 2023 roku.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek?

Ostatecznym terminem zapłaty podatku w przypadku podatników rozliczających się w ramach skali podatkowej oraz podatku liniowego jest 30 kwietnia 2023 r. W tym roku wypada to w dzień ustawowo wolny od pracy więc termin przesuwa się na 2 maja.

W przypadku podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych termin zapłaty podatku upływa z końcem lutego.

W jakim terminie urząd zwraca podatek?

Termin rozpoczynający przyjęcie rocznych zeznań podatkowych wynosi 15 lutego 2023 roku. Wszystkie deklaracje, które wpłyną do tego terminu zostaną potraktowane, jakby wpłynęły 15 lutego.

Podatnicy, którzy roczne zeznania złożą w formie elektronicznej, mogą liczyć na zwrot w terminie 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji.

Natomiast podatnicy, którzy roczne zeznania podatkowe złożą w formie papierowej, mogą liczyć na zwrot w ciągu 3 miesięcy.

Ostatnia grupa to osoby, które nie złożą osobiście PIT-u, tylko deklaracje zostaną automatycznie rozliczone w usłudze Twój e-PIT. Rozliczenie dokonywane jest zawsze na dzień upływu terminu, tj. w tym roku 2 maja.

Od tego terminu podatnicy mogą spodziewać się zwrotów podatku w terminie 3 miesięcy.

Jaki formularz PIT mam wybrać?

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza swoje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na skali podatkowej, to wzorem deklaracji dla niego jest PIT-36, gdzie również łącznie wykaże inne źródła dochodów (np. umowa o pracę) o ile takie występują.

Przedsiębiorca będący na podatku liniowym rozliczy ubiegły rok podatkowy na wzorze PIT-36L. Podatek liniowy nie łączy się z innymi źródłami dochodów.

Dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy uzyskują m.in. dochody z umów o pracę, umów zlecenie, itd. przeznaczony jest wzór deklaracji PIT-37. Może wydarzyć się sytuacja, gdzie przedsiębiorca na podatku liniowym osiągnie dodatkowe dochody, np. z umów zlecenie, wtedy będzie zobowiązany złożyć dwie deklaracje, tj. PIT-36L oraz PIT-37.

Natomiast przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złoży deklarację PIT-28.

Potrzebne dokumenty do rozliczenia

Przede wszystkim przedsiębiorcy do rozliczenia rocznego będą potrzebować:

 • roczne podsumowanie KPIR w uwzględnieniem różnicy remanentowej (skala podatkowa i podatek liniowy),
 • roczne podsumowanie przychodów (ryczałt),
 • roczne PIT-y otrzymane od pracodawców, zleceniodawców, ZUS,
 • inne dokumenty stanowiące dokumenty do rozliczenia dochodów (np. ewidencja sprzedaży przy działalności nierejestrowanej),
 • potwierdzenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za cały rok oraz potwierdzenia zapłaty należnych składek ZUS,
 • dokumenty stanowiące podstawę odliczenia różnego rodzaju ulg podatkowych,
 • kwotę przychodu z PIT poprzedzającego rozliczany rok, w celu wysyłki elektronicznej, jeśli podatnik nie ma podpisu certyfikowanego.

NIP czy PESEL: którego numeru użyć do rozliczenia PIT?

W deklaracji rocznej PIT podatnicy podają numer:

 • PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Mam zawieszoną działalność. Czy muszę składać PIT?

Tak, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez pełny rok, lub gdy przedsiębiorca nie osiągnął żadnych przychodów – PIT roczny dotyczący działalności musi być złożony.

Co wpisywać w kolumnę przychody?

W kolumnie przychody, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • kwoty wykazane na PIT-11 od pracodawców i zleceniodawców,
 • kwotę rocznego przychodu z książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.

Co wpisywać w kolumnę koszty?

W kolumnie koszty uzyskania przychodów, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • przysługujące kwoty roczne – jeżeli jesteś pracownikiem; kwoty te, wykazane w PIT-11 od pracodawcy, mogą być skorygowana samodzielnie przez podatnika, do wysokości wynikającej z przepisów* lub maksymalnie do wysokości opłat za bilety okresowe (imienne),
 • 20% lub 50% przychodu – w przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych, tj. umowy – zlecenia, umowy o dzieło,
 • kwoty rocznych kosztów z książki przychodów i rozchodów.

* Koszty uzyskania przychodów dla pracowników:
3.000 zł (miesięcznie 250 zł) – w przypadku przychodów z jednej pracy,
3.600 zł (miesięcznie 300 zł) – w przypadku przychodów z jednej pracy, a miejsce zamieszkania to inna miejscowość niż miejsce pracy,
4.500 zł – w przypadku przychodów z więcej niż jednej pracy (w tym samym czasie),
5.400 zł – w przypadku przychodów z więcej niż jednej pracy (w tym samym czasie), a miejsce zamieszkania to inna miejscowość niż miejsce pracy.

Co wpisywać w kolumnę należna zaliczka?

W kolumnie należna zaliczka, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • kwoty wykazane na PIT-11 od pracodawców i zleceniodawców,
 • sumę zaliczek, które miały być opłacone z działalności gospodarczej za rozliczany rok podatkowy.

Co można odliczyć od dochodu?

Dodatkowe odliczenia od dochodu mają wpływ na zmniejszenie podstawy opodatkowania, np. dodatkowe odliczenie w kwocie 500 zł spowoduje obniżenie należnego podatku o 60 zł (12% – pierwszy próg podatkowy).

Podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania o:

 • straty z ubiegłych przedsiębiorcy z tego samego źródła (od 2019 roku mamy prawo odliczyć jednorazowo 100% straty, jednak nie więcej niż 5 mln zł);
 • odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (składki z działalności gospodarczej ale również z PIT-ów od zleceniodawców, pracodawców i ZUS);
 • ulga na powrót;
 • ulga na terminal;
 • ulga na prototyp;
 • ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych;
 • ulga na terminal
 • darowizny przekazane (część B załącznika PIT/O):
 • organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego;
  – na cele kultu religijnego;
  – na cele krwiodawstwa;
  – na cele kształcenia zawodowego;
  – na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;
  – na przeciwdziałanie COVID-19;
  – w formie tabletów i laptopów;
 • wydatki na cele rehabilitacyjne;
 • wydatki na internet;
 • wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wydatki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
 • składki członkowskie na rzecz związków zawodowych;
 • wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki;
 • wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji);
 • zapłacone składki za ubezpieczenie zdrowotne, w niektórych przypadkach.

Uwaga!!!

Łączna kwota odliczanych darowizn z wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty 6% dochodu.

Gdzie w zeznaniu rocznym wykazać składki ZUS przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca może wykazać zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z działalności na jeden z dwóch sposobów:

 • w kosztach uzyskania przychodów, czyli wpisując do księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki lub
 • w odliczeniach od dochodu.

Oba sposoby dotyczą składek opłaconych przez przedsiębiorcę za niego samego oraz osoby współpracujące. Odliczeniu podlegają składki opłacone w roku, za który składane jest rozliczenie, bez względu na to, którego okresu dotyczą. Składki te odlicza się zarówno w formularzu PIT-36, PIT-36L jak i PIT-28.

Co można odliczyć od podatku?

Od podatku podatnik ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną oraz w przypadku karty podatkowej 19% zapłaconych składek zdrowotnych. Niestety podatnicy rozliczający skalę podatkową, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie odliczą już składek zdrowotnych od podatku, tak jak miało to miejsce do końca 2021 roku.