Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Zatrudniam w firmie osoby niepełnosprawne, niedawno kolega powiedział mi, że w związku z tym mogę starać się o dofinansowanie. Czy to prawda? Może są Państwo w stanie przybliżyć temat? – Pyta Pani Agata

Pani kolega ma rację. W związku z zatrudnieniem w swojej firmie osób z niepełnosprawnością, może Pani starać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON-u. Aby skorzystać z takiego dofinansowania, należy zarejestrować taką osobę z posiadanym stopniem niepełnosprawności do PFRON-u.

Rejestracja pracodawcy

Aby dokonać rejestracji w PFRON należy osobiście lub za pośrednictwem poczty przekazać dokumenty do biura PFRON, aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. A są to:

 • wniosek WN-D
 • kopię aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną nazwę pracodawcy
  • numery REGON oraz NIP
 • formularz INF-D-P (jeden formularz na jednego pracownika)
 • formularz INF-O-PR lub formularz INF-O-PP w przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub dziedzinie produkcji podstawowej, bądź działalność gospodarczą w pozostałych sektorach
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – tylko w przypadku złożenia formularza INF-O-PR
 • sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
 • pełnomocnictwo – w przypadku chęci upoważnienia innej osoby do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu

 

Kwoty możliwego dofinansowania

Kwoty miesięcznego dofinansowania uzależnione są od:
Stopnia niepełnosprawności pracownika

 • 1950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o:

 • 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • 900 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • 600 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował w danym miesiącu. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze:

 • nieprzekraczającym ogółem pełnego etatu – dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tej osoby,
 • przekraczającym ogółem pełny etat – dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę- w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika

Typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony oraz wysokości kosztów pracy.

Termin składania wniosków

Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) składamy w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.