Księgowa

Księgowa

Leasing samochodu osobowego – odliczenie VAT

Zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku do towarów i usług, w przypadku wydatków dotyczących używania pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze i wydatków związanych z tą umową, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego figurującego na fakturze.

Oznacza to, że przedsiębiorca użytkujący samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, odlicza jedynie 50% podatku VAT od rat leasingowych. Ograniczenie w odliczeniu VAT w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury otrzymanej od leasingodawcy dotyczy pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Przyjmuje się bowiem, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony ze względu na swoje cechy konstrukcyjne, służy co do zasady użytkowi „mieszanemu”, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają ograniczeniu w odliczaniu do 50%.

Przez wykorzystanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Podatnik użytkujący samochód osobowy na podstawie umowy leasingu ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT także od wydatków na paliwo i eksploatację samochodu.

Kiedy można odliczyć 100% VAT od rat leasingowych?

Odliczenie pełnej kwoty VAT od rat leasingowych samochodu osobowego nie zostało całkowicie wykluczone przez ustawodawcę, jednak wymaga zadeklarowania firmowego rodzaju dysponowania pojazdu przez podatnika użytkującego pojazd na podstawie umowy leasingu, czyli wykorzystania samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz spełnienia dodatkowych formalności.

Podatnik może odliczać 100% VAT od rat leasingowych, a także wydatków na paliwo i bieżącą eksploatację samochodu osobowego w leasingu, pod warunkiem:

  • zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej;
  • sporządzenia regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie, wykluczającego prywatny użytek pojazdu;
  • prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli kilometrówki VAT.

W celu odliczenia 100% VAT od rat leasingowych samochodu osobowego, wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, a zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 powinno nastąpić w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK_V7.

Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka VAT) powinna zawierać:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

  1. a) kolejny numer wpisu
  2. b) datę i cel wyjazdu
  3. c) opis trasy (skąd – dokąd)
  4. d) liczbę przejechanych kilometrów
  5. e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

Przykład

Pan Artur prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarł umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest samochód osobowy. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i zamierza używać pojazd wyłącznie na cele działalności gospodarczej i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Czy to wystarczy, aby Pan Artur mógł odliczyć 100% podatku VAT od rat leasingowych?

W celu pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych Pan Artur musi formalnie zadeklarować wykorzystanie samochodu wyłącznie na cele firmowe poprzez zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26. Dodatkowo przedsiębiorca musi sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie wykluczający jego użytek prywatny, a także prowadzić kilometrówkę VAT. Dopiero po spełnieniu wszystkich tych warunków, Pan Artur będzie mógł odliczać 100% VAT od rat leasingowych i innych wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu w działalności gospodarczej.