Avatar

Główny Księgowy

Avatar

Główny Księgowy

Tylko przedsiębiorca, który zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących wydatków firmowych, w tym wydatków na zakup paliw do pojazdów samochodowych użytkowanych w firmie.

Czy zawsze będzie mógł odliczyć podatek VAT od zakupu tegoż paliwa?
Co z transakcjami zagranicznymi?

Odpowiadamy!

Czym jest pojazd samochodowy w świetle ustawy o VAT?

Należy zacząć od tego, iż pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 ton nie są objęte w ogóle ograniczeniami ustawy o VAT. Nie jest tu wymagane zgłoszenie takiego pojazdu do urzędu skarbowego, czy prowadzenie ewidencji przebiegu kilometrów dla celów VAT.

To oznacza, że czynny podatnik VAT może odliczać całość podatku VAT od zakupu paliwa dokonanego w Polsce, jeżeli służy ono do tego typu pojazdu i na cele prowadzonej działalności, a nie na cele osobiste.

Pojazdami takimi mogą być np. VAN-y, samochody ciężarowe, specjalne, wiele wiele innych. Wspólnym mianownikiem jest to, iż dany pojazd samochodowy, jego DMC przekracza 3,5 ton.

Pełne odliczenia VAT przysługuje także w stosunku do pojazdów samochodowych do 3,5 ton konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

Zakup paliwa na terytorium RP na cele działalności przez polskiego przedsiębiorcę będącego czynnym podatnikiem VAT może okazać się wydatkiem, od którego odliczy on 50% podatku VAT albo 100% podatku VAT naliczonego z otrzymanej od sprzedawcy faktury.

Dla łatwiejszego zobrazowania wysokości możliwego odliczenia podatku VAT od nabycia paliwa do firmowego pojazdu samochodowego zależności przedstawiono w tabeli.

Odliczenie podatku VAT naliczonego od nabycia paliwa na terytorium RP
do auta firmowego o DMC do 3,5 tony przez polskiego czynnego podatnika VAT

Typ pojazdu

Warunki odliczenia 100% VAT

Samochód osobowy, pojazd samochodowy inny niż osobowy, którego konstrukcja nie wyklucza użytku prywatnego

Warunki: • podatnik zgłasza pojazd samochodowy do właściwego urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26, oraz

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza użytek prywatny, oraz

 • podatnik prowadzi obowiązkowo ewidencję przebiegu kilometrów dla celów VAT


Pojazd samochodowy inny niż samochód osobowy, którego konstrukcja wyklucza użytek prywatny, posiadające: • jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków),

 • kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu


Na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań

Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: • agregat elektryczny/spawalniczy

 • do prac wiertniczych

 • koparka, koparko-spycharka

 • ładowarka

 • podnośnik do prac konserwacyjno - montażowych

 • żuraw samochodowy


Stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, z których musi wynikać, iż dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 ton – czynny podatnik VAT może odliczyć jedynie 50% podatku VAT od faktury za zakup paliwa do tego pojazdu.

Należy też podkreślić, iż przez pojazd użytkowany w firmie, a więc pojazd do którego podatnik może nabyć paliwo i odliczyć VAT według powyższych zasad, należy rozumieć:

 • środki trwałe – pojazd wprowadzony na stan środków trwałych,
 • niskocenny środek trwały o wartości początkowej do 10.000 zł,
 • pojazd samochodowy użytkowany na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, poddzierżawy bądź umowy o innym charakterze,
 • pojazd samochodowy użytkowany na podstawie umowy użyczenia,
 • ewentualne pozostałe, pochodne formy użytkowania pojazdu w firmie.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT zakupił olej napędowy na kwotę:
200 zł brutto, 37,40 zł VAT, 162,60 zł netto.

Podatnik posiada VAN, jednakże w wyniku przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego na stacji diagnostycznej (dla celów odliczania VAT) stwierdzono, iż nie spełnia wymagań dla 100% odliczenia VAT.

Podatnik ujmie ten zakup następująco:

 • koszty podatkowe -> 181,30 zł = 162,60 zł + (50% z 37,40 zł),
 • koszty niebędące kosztami podatkowymi -> 18,70 zł,
 • podatek VAT do odliczenia -> 18,70 zł.

Przykład 2

Czynny podatnik VAT zakupił olej napędowy na kwotę:
300 zł brutto, 56,10 zł VAT, 243,90 zł netto do dwóch pojazdów firmowych przy czym:

 • faktura na 300 zł brutto dotyczyła pojazdu firmowego typu pickup o DMC do 3,5 tony (dodatkowe badanie stwierdziło spełnienie wymogów dla 100% odliczenia VAT),
 • druga faktura na 300 zł brutto dotyczyła pojazdu firmowego typu samochód osobowy (bez ewidencji VAT i zgłoszenia do urzędu skarbowego).

Podatnik ujmie ten zakup dla pojazdu pickup następująco:

 • koszty podatkowe -> 243,90 zł.
 • podatek VAT do odliczenia -> 56,10 zł.

Podatnik ujmie ten zakup dla samochodu osobowego następująco:

 • koszty podatkowe -> 271,95 zł = 243,90 zł + (50% z 56,10 zł),
 • koszty niebędące kosztami podatkowymi -> 28,05 zł,
 • podatek VAT do odliczenia -> 25,05 zł.

Zakup paliwa na terytorium UE do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce

Dość problematyczną kwestią jest zakup paliwa na cele działalności gospodarczej do pojazdu firmowego od stacji paliw położonych na terytorium UE – poza Polską. Sam zakup problematyczny nie jest, ale co z odliczeniem podatku VAT?

Polski przedsiębiorca dokonujący zakupu paliwa dla firmowego auta na stacji benzynowej w UE poza Polską nie może (od razu) odliczyć podatku VAT z otrzymanej faktury.

Co istotne jednocześnie nie może zaliczyć tego podatku VAT w koszty uzyskania przychodu. Dlaczego tak się dzieje?

Pomimo braku możliwości odliczenia VAT od nabycia paliwa na terytorium UE poza Polską oraz zaliczenia tego podatku VAT w koszty firmowe okazuje się, iż polski podatnik VAT ma prawo ubiegać się o zwrot tego podatku VAT.

Zwrot podatku VAT od nabytego paliwa do auta firmowego następuje poprzez złożenie wniosku VAT-REF w procedurze zwrotu VAT-REF.

Ten aspekt będzie przedmiotem odrębnej publikacji.