Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Osoby, które chcą otworzyć swoje pierwsze firmy lub kolejne, mogą liczyć na ulgi w zakresie opłacania składek do ZUS, z pewnymi wyłączeniami.

Jakie ulgi w ZUS czekają na przedsiębiorców?

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma prawo skorzystać z następujących ulg:

 • Ulga na start.
 • Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące (tzw. ZUS preferencyjny)
 • Mały ZUS plus

Ulga na start

Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych,
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Ulga ta uprawnia do opłacania z jednoosobowej działalności gospodarczej samej składki zdrowotnej za okres obowiązywania ulgi. Wysokość składki zdrowotnej od momentu wejścia Nowego Ładu jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania:

 • Skala podatkowa – 9% dochodu, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia
 • Podatek liniowy – 4,9% dochodu, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka uzależniona jest od przychodu za cały rok

Ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 • jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca do 6 miesięcy, w trakcie których możesz korzystać z Ulgi na start,
 • jeśli działalność rozpoczynasz pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wliczasz do 6 miesięcy, w których możesz korzystać z ulgi.

ZUS preferencyjny

Z tego rodzaju ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy przez okres 24 miesięcy, jeśli spełnią łącznie dwa warunki:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej działalności
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Ulga daje przywilej przedsiębiorcy do opłacania składek społecznych od niższej podstawy niż standardowa. Bowiem w przypadku tego rodzaju ulgi, przedsiębiorca wylicza i płaci składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Do końca czerwca 2023 podstawa ta wynosi 1.047 zł. Dodatkowo przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka zdrowotna wynosi tyle ile zostało wskazane w przypadku ulgi na start.

Mały ZUS plus

Przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi Mały ZUS plus musi spełnić dwa warunki:

 • jego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
 • prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Nie można opłacać składek Mały ZUS Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności oraz
 • jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość składki za 2023 rok ustala się w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 2022 roku. Służy do tego specjalny kalkulator udostępniony przez ZUS → https://eskladka.pl/Calculator

Na pewno dla świeżo rozpoczynającego działalność przedsiębiorcy wyżej opisane ulgi będą pomocne, zwłaszcza, że rozwój biznesu nie trwa jeden miesiąc, a kilka lat. Zaoszczędzone pieniądze można wykorzystywać do inwestowania w rozwój firmy, co wpłynie na większe przychody w kolejnych okresach.