Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, prowadzę sklep ze sprzętem użytku domowego. Mam pytanie: wiem, że istnieje obowiązek wydania paragonu klientowi. Ale chciałabym wiedzieć czy grozi mi coś w przypadku, gdy takiego paragonu wyraźnie nie wręczę, a np. położę na ladzie? Lub w ogóle, z jakichś powodów on ostatecznie nie trafi do klienta? Proszę o objaśnienie – Ludmiła

Odkąd KAS dostało narzędzie w postaci nabycia sprawdzającego bardzo często je w tym roku wykorzystuje, co potwierdzają statystyki. Mianowicie w czterech pierwszych miesiącach br. przeprowadzono ponad 3 tys. nabyć sprawdzających, co przełożyło się na ponad 800 mandatów na łączną wartość prawie 800 tys. zł.

Narzędzie w postaci nabycia sprawdzającego zdecydowanie można uznać za użyteczne.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT
podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
  • w postaci papierowej lub
  • za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony;
 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;
 • przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112 przechowywanie dokumentów dla celów podatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106);
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;
 • dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b;
 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;
 • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a Centralne Repozytorium Kas ust. 3;
 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Co grozi za niewydanie paragonu?

Wpłynęło już takie zapytanie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, mianowicie: “Czy sprzedawca ma obowiązek wydać paragon fiskalny kupującemu, czy wystarczy tylko, że zarejestruje sprzedaż na kasie?”

Ministerstwo Finansów w wydanej odpowiedzi wskazało, że:
przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej, ma również obowiązek wydać paragon fiskalny klientowi. Jego niewydanie może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Przestępstwo skarbowe jest karane grzywną do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3010 zł. Stawkę wymierza się w przedziale od 1/30 do jej czterystukrotności, przy czym o jej wysokości decyduje sąd. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Za wykroczenie skarbowe przewidziana jest kara grzywny od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 301 zł do 60 200 zł. Karę grzywny można również nałożyć w drodze mandatu karnego w wysokości, która nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – czyli do 15 050 zł.

Jak widać powyżej, kwoty za niewydanie paragonu nie są małe i mogłyby narazić przedsiębiorcę na niepotrzebne nieprzyjemności ze strony urzędu oraz uszczuplić jego budżet, a w czasach wysokiej inflacji przedsiębiorcy i tak często “stają na rzęsach”, aby przetrwać ze swoim biznesem.