Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Bogdan: Czy na międzynarodowy przewóz do 9 osób bez licencji mogę wystawić fakturę? Czy w ogóle mogę dopisać transport osób do działalności? Przewozy te mają być okazjonalne (droga do i z pracy w Szwecji). Bardzo proszę o odpowiedź.

Zgodnie z przepisami ustawy, zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym jest możliwy przy posiadaniu odpowiedniej licencji. Prawo krajowe przewiduje trzy rodzaje licencji osobowych:

 • licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozy powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 • licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W krajowym transporcie drogowym licencje wydaje starosta powiatowy właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Odpowiednią licencje można otrzymać w przypadku gdy:

 • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy — osoby prowadzące działalność gospodarczą: nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu oraz nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 • przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  • a) 9000 euro — na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • b) 5000 euro — na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
 • w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • przedsiębiorca posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Natomiast jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe to prawo w inny sposób określa jego zasady, mianowicie: podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą od dnia 15 sierpnia 2013 r. nie wymaga uzyskania licencji. Nowelizacja ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2013 r., poz. 567) uchyliła obowiązek uzyskania licencji. Od tej daty nie jest to działalność licencjonowana w rozumieniu przepisów ustawy. W związku z czym Panie Bogdanie ma Pan prawo wykonywać legalnie takie przewozy oraz może Pan dopisać odpowiedni numer PKD do swojej działalności gospodarczej.