Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Moje pytanie dotyczy zwolnienia lekarskiego L4. Zamierzam złożyć je w firmie, która zatrudnia mnie na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie prowadzę własną działalność gospodarczą i nie chciałbym zaprzestawać tej pracy w trakcie zwolnienia. Czy są jakieś przeciwwskazania prawne w tej sytuacji?

Niestety orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie jest niekorzystne dla osób korzystających ze świadczenia chorobowego. Jak podkreślił SN w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. I PKN 44/00, pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się w pełni do wskazań lekarskich i powstrzymać się od podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy, podjęcie zaś czynności zarobkowych — w szczególności sprzecznych ze wskazaniami lekarskimi — świadczy o naruszeniu pracowniczego obowiązku troski o dobro pracodawcy. Przy czym pracy nie należy tu rozumieć poprzez jej fizyczne świadczenie na podstawie stosunku pracy, ale również wykonywanie różnych czynności na podstawie stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym (umowa zlecenia, o dzieło), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy samozatrudnienie. Sąd Najwyższy wskazał, iż jedynie sporadyczna, wymuszona okolicznościami aktywność zawodowa zmierzająca do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku chorobowego, może usprawiedliwiać zachowanie prawa do takiego świadczenia, interpretacja tych okoliczności zawsze jednak będzie budzić wątpliwości w ZUS, stąd też należy brać pod uwagę sytuację w której ZUS będzie chciał zakwestionować zasiłek chorobowy.

Jednocześnie pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności ewidentnie sprzeczne z celem tego zwolnienia, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, a zwłaszcza – wykonuje czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami takimi jak lojalność wobec pracodawcy, czy obowiązek świadczenia pracy. Takie zachowanie pracownika uzasadniać może nie tylko wypowiedzenie umowy o pracę, ale nawet – w konkretnych okolicznościach – może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (SN z dn. 22.11.2007 r., sygn. akt: II PK 85/07).

Sebastian Twardoch – Doradca Podatkowy
Twardoch Rachunkowość i Podatki