Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Nasza firma dopiero się rozwija. W celu pozyskania nowych klientów chcemy przekazywać nasz towar w formie gratisu. Rzecz jest w tym, że chcemy dać potencjalnym klientom nasze towary za darmo (lub po symbolicznym groszu), które jednak wcześniej zakupiliśmy w „normalnej” cenie. Nie ma sprzedaży, chcemy dać tylko wzory. Co w takim przypadku? Księguję je po GROSZU, na fakturę czy paragon? Tych „paczek” wzorów z naszymi towarami będzie dużo – czy można to ująć razem? Czy każdą paczkę wzorów muszę zaksięgować na konkretnego klienta? Towar wydajemy przedstawicielowi handlowemu i je rozwozi, jest tego sporo. Jak to sprawnie zaksięgować?

Odpowiedź:

Przekazanie towarów w ramach kampanii wspierających sprzedaż jest na pewno wyzwaniem na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższego zatem jednoznacznie wynika, iż nieodpłatne przekazanie towarów należących do podatnika, w przypadku gdy przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie wiązało się z koniecznością zrównania takiej nieodpłatnej dostawy z odpłatną, a co za tym idzie konieczności naliczenia podatku VAT, jak od zwykłej sprzedaży.

Oczywiście ustawodawca przewidział zwolnienia w tym zakresie bowiem powyższe przepisy nie dotyczą przekazywanych prezentów o małej wartości [1] i próbek [2], jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przy czym przez prezenty małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zaś przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Tym samym, jeżeli przekazują Państwo prezenty małej wartości [1] lub próbki swoich towarów [2] wówczas nie będą Państwo musieli naliczać podatku VAT (konieczność opodatkowania) przy jednoczesnej możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Nieodpłatne przekazania towarów nie będą ewidencjonowane na kasie rejestrującej, co wynika z załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów – poz. 45.

Na gruncie ustawy o VAT nie ma instytucji częściowo nieodpłatnych świadczeń, oznacza to iż sprzedaż za 1gr będzie podlegała regulacjom ustawy o VAT w zakresie sprzedaży. Tym samym w zakresie w jakim zostało to przewidziane w art. 32 ustawy o VAT organ podatkowy może oszacować cenę sprzedaży (nie oznacza to, iż może to realizować za każdym razem). W kwestii związanej z możliwością ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej jednorazowo należy podkreślić, iż działalnie takie nie zostało przewidziane przepisami prawa. W rezultacie każda transakcja dokonana na rzecz osoby fizycznej powinna być możliwie zaewidencjonowana na kasie rejestrującej.