Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, jestem początkującą księgową z niewielkim stażem pracy. W firmie, w której pracuje, będzie kontrola podatkowa. Bardzo proszę o poradę czy i jak powinnam się przygotować? Dziękuję – napisała Pani Natalia

Kontrola podatkowa to jeden z trybów postępowania organów podatkowych, której celem jest sprawdzenie, czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Niestety kontroli podatkowej nie możemy przewidzieć, lecz gdy zostaniemy już o niej powiadomieni, możemy się odpowiednio przygotować. Liczba ogółem przeprowadzonych kontroli podatkowych przez urzędy z roku na rok nie wzrasta, lecz często wzbudza strach wśród przedsiębiorców.

Przygotowanie dokumentów

Urząd Skarbowy w piśmie zawiadamiającym o wszczęciu kontroli podatkowej zobowiązany jest wskazać zakres oraz okres, który ma być sprawdzany w toku kontroli podatkowej. W związku z tym istotne jest sprawdzenie kompletności dokumentacji księgowej w odniesieniu do prowadzonych ksiąg podatkowych i ewidencji. Jakiekolwiek braki w dokumentacji księgowej, w szczególności w zakresie wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu lub też w zakresie zakupów uprawniających do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, będą uznane za nieprawidłowość i w efekcie taka sytuacja spowoduje wydanie decyzji podatkowej określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Warto sprawdzić płatności za zaksięgowane faktury, czy były opłacone w odpowiednich terminach i nie powodowały konieczności zrobienia korekty podatku, w związku z ulgą na złe długi.

Jeśli przedsiębiorca wyłapie i stwierdzi jakieś nieprawidłowości w analizowanym okresie, ma prawo do skorygowania dokumentacji przez okresem wszczęcia kontroli podatkowej.

Poinformowanie pracowników

Jak wcześniej wspominałem, kontrola podatkowa wywołuje często wielki strach wśród przedsiębiorców, a jeszcze większy może wywołać wśród pracowników, którzy są odpowiedzialni za te rozliczenia. Warto uprzedzić swoich pracowników o zapowiedzianej kontroli, gdyż pozwoli to na przygotowani się również ich do kontroli, gdyż mogą być obowiązani do udzielenia wyjaśnień w trakcie kontroli.

Prawa przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej

W trakcie trwania kontroli podatkowej przedsiębiorca ma prawo do:

  • uczestnictwa w czynnościach kontrolnych,
  • udziału w przeprowadzeniu dowodów,
  • ustanowienie pełnomocnika lub wyznaczenia reprezentanta,
  • złożenia zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli skarbowej,
  • wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i przeprowadzenia czynności kontroli skarbowej.

Udzielenie informacji kontrolerom

Przedsiębiorca będzie zobowiązany udzielać informacji kontrolującym, w formie ustnej lub w formie oświadczenia pisemnego, dotyczących stanu faktycznego związanego z kontrolą. Warto zastanowić się nad tymi odpowiedziami, gdyż będą one brane pod uwagę do samego końca kontroli. Ciężko byłoby już na późniejszym etapie sprostować te oświadczenia słowne czy pisemne.