Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, mam ostatnio trochę problemów, zaległości w płatnościach. Prawdopodobnie komornik zajmie mój rachunek firmowy. Czy, jeśli to nastąpi, będę mógł nadal z tego rachunku płacić wypłaty pracownikom? Jak to dokładnie wygląda? – dopytywał Pan Michał

Zdarzają się sytuacje w, których przedsiębiorca czasowo jest w gorszej sytuacji finansowej i przez to może zostać narażony na zajęcie swojego rachunku firmowego przez komornika, w celu uregulowania zaległych zobowiązań. Taka sytuacja może wpłynąć na złe funkcjonowanie firmy oraz stosunki z pracownikami, gdy wynagrodzenia za ich pracę nie zostaną wypłacone w wymaganych terminach.

Proces zajęcia rachunku bankowego

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika następuje przez komornika poprzez zawiadomienie banku o dokonaniu zajęcia komorniczego do wysokości będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Komornik dodatkowo wzywa bank do niedokonywania wypłat z zajętego rachunku bankowego dłużnika do wysokości zajętej wierzytelności oraz o przekazanie bezzwłocznie zajętej kwoty na pokrycie należności albo o zwrotne zawiadomienie o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty.

Wypłata wynagrodzenia za pracę a zajęcie komornicze rachunku firmowego

Wypłata wynagrodzenia za pracę dla pracowników przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi ustawowymi narzutami na wynagrodzenia jest uprzywilejowana, tzn. podlega szczególnej ochronie prawnej. Jednak to przedsiębiorca musi rzetelnie udokumentować, że zajęte środki zgromadzone na rachunku firmowym są na poczet wynagrodzeń za pracę, gdyż komornik z chwilą dokonania zajęcia środków nie weryfikuje, w jakim celu zostały zgromadzone na koncie.

Wypłata wynagrodzeń z zajętego rachunku bankowego może nastąpić do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wydanego przez komornika postanowienia zezwalającego, po wcześniejszym dostarczeniu odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dokumentu. Należy bardzo skrupulatnie podejść do tej sprawy, aby komornik nie miał wątpliwości do przedłożonych dokumentów.