Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, od grudnia 2020 prowadzę działalność związana z usługą budowlaną. Do końca roku 2020 obowiązywał mnie limit 1500 zł na kasę fiskalną licząc proporcjonalnie. Na koniec roku wystawiłam fakturę na kwotę 2 tys. zł na osobę prywatną więc limit ten został przekroczony. Faktura ta została opłacona przelewem a więc nie mam obowiązku zakładania kasy. Jeśli w ciągu 2021 roku wystawiłam bym fakturę na osobę prywatną na kwotę np. 500 zł opłaconą gotówką czy w tej sytuacji z automatu muszę założyć kasę? czy nadał mnie obowiązuje limit 20 tys.? – pyta Pani Natalia

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rząd określił grupę przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, jednak po spełnieniu określonych warunków.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł

Kolejne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej może nastąpić przy spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) oraz
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W opisanym wyżej pytaniu Pani Natalia w 2020 roku skorzystała ze zwolnienia na podstawie otrzymania środków za pośrednictwem rachunku bankowego. W 2021 roku Pani Natalia ma już limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej w wysokości 20 tys. zł. Otrzymanie 500 zł gotówką za wykonaną usługę nie spowoduje od razu obowiązku założenia kasy rejestrującej, tylko dopiero po przekroczeniu 20 tys. zł w 2021 roku. Nie będzie mogła skorzystać już ze zwolnienia nawet jeśli reszta płatności nastąpi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdyż jedna płatność była gotówkowa.