Avatar

Przepisy ustawy podatkowej wymieniają mnóstwo różnego rodzaju opłat, które, chociażby wynikały bezpośrednio z faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, nie mogą być wpisane jako koszt do księgi podatkowej. Na liście tej znajdziemy:

 • koszty egzekucji, związane z niewykonaniem zobowiązań (czyli np. koszty komornika, ściągającego płatności z naszej firmy);
 • grzywny i kary orzeczone w postępowaniu karnym skarbowym czy administracyjnym (czyli np. mandat nałożony przez fiskusa za błędne rozliczenie faktury, mandat za złe parkowanie firmowego samochodu);
 • kary, opłaty i odszkodowania za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska;
 • kary za niewykonanie nakazów pokontrolnych PIP (np. z zakresu BHP);
 • wszelkie kary, czyli opłaty sankcyjne tzw. budżetowa (czyli płacone do wszelakich urzędów i instytucji);
 • odsetki od podatków, opłat urzędowych i op tzw. budżetowych (czyli płaconych do wszelakich urzędów i instytucji);
 • kary umowne i odszkodowania dla kontrahentów za wady towarów lub usług;
 • kary umowne i odszkodowania dla kontrahentów za zwłokę w dostawie towaru wolnego od wad, oraz za zwłokę w usunięciu wad towarów lub usług;
 • niezapłacone odsetki od zobowiązań wobec banku lub kontrahenta (przy czym odsetki te będą mogły być wpisane do kosztów w miesiącu ich zapłaty).

Analizując tą listę warto zwrócić uwagę, że:

 • odsetki urzędowe nigdy nie mogą być kosztem, a odsetki płacone kontrahentom stają się kosztem w momencie zapłaty;
 • tylko niektóre rodzaje kar płaconych kontrahentom są wymienione przez przepisy, co oznacza, że inne rodzaje kar, o ile ich poniesienie jest biznesowo uzasadnione, będą mogły być zaliczone do kosztów w księdze podatkowej.

UWAGA!
Lektura licznych interpretacji skarbowych dowodzi, że nierzadko fiskus nie widzi związku pomiędzy zapłaceniem kary, odszkodowania czy podobnej opłaty kontrahentowi, a dbałością o funkcjonowanie firmy. Przykładem może być kara za zerwanie umowy, która to umowa była przez przedsiębiorcę zerwana w celu zaniechania nadmiernych kosztów lub zawarcia bardziej korzystnej umowy z inną firmą.