Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

ZUS nałożył na mnie karę, uważam, że niesłusznie. Z jednej strony chciałbym dochodzić swego, z drugiej – nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Mogą Państwo coś doradzić? Jakieś biuro, prawnik – gdzie mogę liczyć, że ktoś mnie „poprowadzi” z tematem? A może najlepiej wziąć to na siebie? W jaki sposób formalnie złożyć skargę, zażalenie? Pozdrawiam – Pyta Pan Michał

Nie zawsze ubezpieczeni i płatnicy składek ZUS muszą zgadzać się z decyzjami wydanymi w ich sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku niezadowolenia lub twierdzenia, że decyzja jest niesłusznie wydana lub jest błędna, mamy możliwość złożenia odwołania od decyzji ZUS.

Kto składa odwołanie do ZUS i w jakiej formie?

Odwołanie do ZUS możemy złożyć:

  • osobiście lub
  • za pośrednictwem kancelarii prawnej na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Na złożenie odwołania mamy kilka możliwości.

Odwołanie od decyzji ZUS możemy złożyć w wersji pisemnej bezpośrednio w oddziale ZUS, od którego dostaliśmy decyzję. Zalecane jest składanie w dwóch egzemplarza po jednej dla każdej ze stron z tym, że dla nas zostaje kopia z pieczątką wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej.

Drugim sposobem jest wysłanie za pośrednictwem poczty odwołania. Radzimy zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Mamy wtedy pewność, że nasza przesyłka została dostarczona.

Mamy możliwość również złożenia odwołania ustnego do protokołu sporządzonego przez przedstawiciela ZUS. W tym przypadku placówka ma obowiązek pilnie przekazać protokół do sądu wraz z aktami sprawy.

Terminy rozpatrzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy, licząc od dnia otrzymania odwołania. Jeśli ZUS uzna, że nasze odwołanie jest zasadne to zmieni albo uchyli decyzję w naszej tej sprawie.

W przypadku, gdy odwołanie nie zostanie uwzględnione, sprawa musi zostać przekazana do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania przez ZUS. Proces kończy się wyrokiem, gdzie sąd oddala odwołanie lub uwzględnia je i zmienia zaskarżaną decyzję. Jeżeli wyrok wydany przez sąd I instancji nie jest satysfakcjonujący to możemy złożyć apelację do sądu wyższej instancji. Następnie zostaje jedynie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.