Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, do niedawna prowadziłem naprawdę małą firmę, zatrudniając dwie osoby. W przeciągu ostatniego kwartału zatrudnienie dość mocno mi wzrosło i obecnie jest to już osiem osób. Zacząłem myśleć o tym, że warto jakoś zintegrować tych ludzi ze sobą, dać im okazję, aby lepiej mogli się poznać itd. Konkretnie chciałbym zorganizować debiutancką imprezę pracowniczą. Mam pytanie, czy taką formę spędzenia czasu mogę ująć w koszta firmowe? Na jakich zasadach?  Pozdrawiam! Romek

Bardzo duże grono przedsiębiorców decyduje się organizować imprezy integracyjne dla swoich pracowników, a nawet ich rodzin. Celem integracji nie jest sama konsumpcja a bardzo często przedsiębiorcy chcą w ten sposób zintegrować swoich pracowników, ułatwić ułożenie wzajemnych relacji między pracownikami oraz zwiększyć ich zaangażowanie w działalność firmy, poprawić efektywności pracy pomiędzy nimi.

Impreza integracyjna a koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższy przepis, uznać można, że impreza integracyjna dla swoich pracowników realizowana w celu wskazanym na początku, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Potwierdzenie tego stanowiska można znaleźć chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31.03.2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.42.2022.1.SH, gdzie wnioskodawca zadał pytanie:

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją imprez integracyjnych stanowią koszty uzyskania przychodu?

W odpowiedzi Dyrektor KIS uznał, że […] odnosząc się bowiem do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę, w związku z organizacją imprez integracyjnych, w kwestii dotyczącej pracowników i ich rodzin, wskazać należy, że występuje związek przyczynowo-skutkowy, poniesionych wydatków, które mają wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, ponieważ jak wskazali Państwo w opisie stanu faktycznego, celem imprezy integracyjnej jest, promowanie kultury dzielenia się wiedzą i zapewnianie wszystkim pracownikom platformy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami w różnych działach, integracja pracowników Wnioskodawcy, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami oraz zwiększenie ich zaangażowania w działalność Wnioskodawcy, wzmocnienie więzi pomiędzy pracownikami, a Wnioskodawcą jako pracodawcą i w efekcie poprawę efektywności pracy, która to efektywność ma wpływ na przychody, które może osiągnąć Wnioskodawca. W związku powyższym istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem, a osiągnięciem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, a tym samym wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów […].

Udokumentowanie imprezy integracyjnej

Aby wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca powinien posiadać faktury lub inne dokumenty będące dokumentem księgowym na te wydatki. Na tej podstawie obniżą podatek dochodowy oraz podatek VAT (w przypadku podatnika VAT czynnego).

Warto wspomnieć, że nie od wszystkich wydatków mamy prawo odliczyć VAT. Bowiem zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Z faktur za te usługi niestety podatku VAT nie rozliczymy.

Podsumowując, przedsiębiorcy, u których imprezy integracyjne stały się coroczną tradycją, bardzo sobie je chwalą, chociażby pod względem korzyści podatkowych, ale przede wszystkim dlatego, że mają one bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz współpracy ich pracowników.