Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, jestem dziennikarzem, prowadzącym firmę na podstawie poniższych kodów PKD: 90.03.Z – dominujący, 63.99.Z, 62.03.Z, 73.12.C, 82.11.Z, 82.19.Z, 63.12.Z. Dla jednego z portali internetowych wykonuję następujące czynności. Piszę artykuły, publikuję je, opracowuję informacje prasowe, generalnie prowadzę portal. Nie jestem VAT-owcem. I tu pytanie o wystawienie faktury. Tytuł faktury: „Pisanie i publikowanie artykułów, opracowywanie informacji prasowych, wyszukiwanie informacji o wydarzeniach w regionie na portal www.xxx…, obsługa poczty elektronicznej w okresie 01.04-30.04.2021 r.” Czy taki tytuł jest wyczerpująco OK? Kolejna sprawa. Na fakturze mogę wpisać tak: ilość – 1,00, j.m. – szt.? Ostatnia sprawa – fakturę wystawię 1 maja 2021 r. Czy data sprzedaży to także 1 maja? Pozdrawiam – Piotr

Początkujący przedsiębiorcy najczęściej zastanawiają się co wpisać na fakturze i jak ja uzupełnić, aby wszystko było prawidłowo i nie spowodowało nieprzyjemności ze strony swojego kontrahenta oraz urzędu skarbowego. Przepisy ustawy o VAT regulują nam elementy jakie powinna zawierać faktura.

Elementy faktury VAT w świetle przepisów

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  12. stawkę podatku;
  13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  15. kwotę należności ogółem;
  16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
   1. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 1 lub art. 21 metoda kasowa ust. 1, lub
   2. w przepisach wydanych na podstawie art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – wyrazy „metoda kasowa”;
  17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d faktury wystawiane przez nabywającego towary lub usługi od podatnika ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”;
  18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;
   1. w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania;
  19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 zwolnienia podatkowe ust. 1, art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 zwolnienia od podatku organizacji międzynarodowych ust. 3 – wskazanie:
   1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
   2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
   3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
  20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c podmioty uprawnione do wystawiania faktur dla płatników podatku od dostawy – nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
  21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
  22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
   1. przebieg pojazdu – w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. a,
   2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. c;
  23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 objaśnienie pojęć rozdziału dotyczących wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) – dane określone w art. 136 procedura uproszczona;
  24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 zgłoszenie rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia ust. 10 pkt 2 i 3:
   1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
   2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Podsumowanie

Wskazana przez Pana nazwa usługi jak najbardziej wydaję się poprawna, ewentualnie jeśli na tego rodzaju usługi podpisywał Pan umowę z kontrahentem, nazwą usługi mogłoby być również: „Usługi zgodnie z umową, z dnia …..”. Ilość może zostać 1,00, a jednostką miary będzie „usługa”.

W myśl art. 106e ust.1 pkt 6, jeśli data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi różni się od daty wystawienia faktury, to należy ja wskazać. Jeśli wykonał Pan usługi za miesiąc kwiecień i rozliczenie z kontrahentem następuje w okresach miesięcznych, to datą sprzedaży będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego, czyli w tym przypadku byłby to 30.04.2021r. W tej dacie powstanie również obowiązek podatkowy.

Podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9 (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT).