Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Czy mam obowiązek wystawić fakturę klientowi na żądanie nawet jeśli nie posiada oryginału paragonu potwierdzającego zawarcie transakcji. Nie jestem pewien… – Pyta Pan Michał

Ewidencjonowanie sprzedaży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, w myśl art. 111, ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Faktura do paragonu

Zgodnie z art. 106b, ust.3 ustawy o VAT sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę do paragonu, jeżeli kupujący będący osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej zgłosi takie żądanie w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonania usługi lub też otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura do paragonu – brak oryginału paragonu

W myśl art. 106h, ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy faktura sprzedaży dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dotyczący tej sprzedaży.

Trafiają się jednak przypadki, że oryginał paragonu fiskalnego zostanie zgubiony lub ulegnie zniszczeniu. Według organów podatkowych, nie pozbawia to jednak możliwości wystawienia faktury. Podczas sprzedaży występują często inne rodzaje dokumentów potwierdzające faktyczną sprzedaż towaru lub usługi. Klient posiadający na przykład potwierdzenie zapłaty bankowej lub z terminala płatniczego, może ubiegać się o wystawienie faktury. Sprzedawca w tej sytuacji powinien dokonać weryfikacji sprzedaży na podstawie pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz wydrukować na potwierdzenie kopię paragonu fiskalnego.

Wyżej wymieniony schemat działania w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału paragonu fiskalnego zostaje poparty przez różne urzędy skarbowe. Należy jednak zachować ostrożność w tego rodzaju transakcjach.