Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się produkcją i sprzedażą części motocyklowych. Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Posiadam kasę fiskalną. Chciałbym uzyskać poradę w kwestii eksportu towarów poza UE. Mam kilka pytań: 1. Czy istnieje konieczność wystawiania faktur w przypadku sprzedaży towaru klientom prywatnym poza UE? Czy wystarczy paragon fiskalny? 2. Czy jeśli klientem jest firma, to w fakturze eksportowej należy uwzględnić podatek VAT 0% (tak jak w przypadku podatników VAT ), czy może w rubryce stawki VAT umieścić oznaczenie „zw”, czyli zwolniony podmiotowo? 3. Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, musi potwierdzać wywóz towarów poza terytorium UE? – napisał Pan Adam

Co to jest eksport towarów ?

Eksport towarów został zdefiniowany na gruncie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że eksportem towarów jest potwierdzona przez właściwy organ celny dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE. Taka dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni).

Czy paragon wystarczy ? 

Zgodnie z art. 106b ust 1. pkt 2 ustawy o VAT obowiązkiem jest wystawienie faktury w momencie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Jednak czy sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności trzeba zarejestrować na kasie fiskalnej jest wątpliwe. Problem z tym ma duża liczba przedsiębiorców ale również organy podatkowe. Najlepszym rozwiązaniem dla w/w problemu będzie wystąpienie o interpretację indywidualną.

Stawka „zw” czy „0%” ?

Jeżeli korzysta Pan ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy VAT to zarówno w transakcjach krajowych jak i zagranicznych wykazuje Pan tą stawkę, oczywiście na dokumencie potwierdzającą sprzedaż musi być podana podstawa zwolnienia z VAT – jest to warunek konieczny.

Potwierdzenie wywozu towarów poza UE

Przepisy zawarte w ustawie o VAT bezpośrednio określają jaki dokument potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE (art. 41 ust. 6a). Jest nim w szczególności :

1) dokument w formie elektronicznej (komunikat IE-599), otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej (dokument celny SAD) złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.Jednocześnie warto podkreślić, że dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie procedury wywozu jest komunikat IE-529. Każdy wywóz towarów poza UE powinien zostać zgłoszony do odprawy celnej wywozowej.