Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, mam pytanie – jestem zatrudniony na umowę o pracę, ale chciałbym dodatkowo poprowadzić działalność nierejestrowaną – czy to ze sobą nie koliduje? Jeśli można tak zrobić, to na jakich zasadach mam potem rozliczyć dodatkowy dochód? – Pyta Pan Michał

Prowadzenie działalności nierejestrowanej staje się coraz częstszą formą “dorabiania” w dzisiejszych czasach. Najczęściej korzystają z niej osoby zatrudnione na etacie, chcące zwiększyć swoje co miesięczne dochody, gdyż nie koliduje to z zatrudnieniem na etat. Ta forma została wprowadzona w 2018 roku i jest regulowana przez prawo przedsiębiorców.

Kto może korzystać z działalności nierejestrowanej?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców osoba fizyczna wykonująca działalność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1300 zł w 2020 roku), nie jest rozumiana jako działalność gospodarcza. Dodatkowo osoba chcąca prowadzić działalność nierejestrowaną nie mogła prowadzić w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowią osoby, które w okresie między 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub których wpis do CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r. – one także mogą wykonywać działalność nierejestrowaną.

Jak rozliczyć się z działalności nierejestrowanej?

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną musi prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, czyli spisywać kwoty zarobione w konkretnym dniu. Na życzenie klienta powinna również wystawić rachunek lub fakturę.

W związku, że jest to działalność nierejestrowana, osoba fizyczna nie ma obowiązku odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie działalności nierejestrowanej następuje dopiero podczas składania zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Przychody i koszty uzyskania przychodów z tej działalności są wykazywane w pozycji “inne źródła”.

Co w przypadku przekroczenia limitu działalności nierejestrowanej?

Art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców mówi, że jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w art. 5 ust. 1 tej ustawy, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu.

W przypadku, o którym mowa wyżej, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu (art. 5 ust. 4 ustawy o Prawie Przedsiębiorców).