Avatar

Niektóre rodzaje darowizn można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym. Z tej możliwości mogą skorzystać nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy. W 5 punktach przedstawiamy najważniejsze zasady rozliczania darowizn przez przedsiębiorców.

1. Ogólna zasada rozliczania przekazanych przez przedsiębiorcę darowizn brzmi: darowizna nie jest kosztem podatkowym prowadzonej działalności, dlatego nie może być wpisana do księgi podatkowej.

2. Wyjątkiem od tej ogólnej zasady są darowizny artykułów spożywczych, wytworzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo. Wyjątek ten dotyczy wyłącznie darowizn żywności, które są przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego (organizacja musi mieć status OPP),  z przeznaczeniem na działalność charytatywną tej organizacji. Taką darowiznę można wpisać do księgi podatkowej w kolumnie „pozostałe wydatki”. Warto zachować do dokumentacji protokół przekazania darowizny, na którym organizacja potwierdza odbiór i przeznaczenie żywności na cele charytatywne.

3. Jeżeli przedsiębiorca najpierw  zakupił towary na cele prowadzonej działalności gospodarczej
i wpisał je do księgi jako koszty, a później zmienia zdanie i chce te towary (inne niż artykuły spożywcze) przekazać jako darowiznę na cele charytatywne, to – podobnie jak przy przekazaniu na cele prywatne – w momencie zmiany przeznaczenia tych towarów, tj.  najpóźniej w dacie przekazania darowizny, należy dokonać w księdze zapisu korygującego, poprzez wykreślenie z kosztów z kolumny 10 w dacie przekazania darowizny.

4. Wprawdzie darowizn nie można wrzucić w koszty, czyli wpisać do księgi podatkowej, to jednak niektóre rodzaje darowizn można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym. Podkreślmy, że dotyczy to tylko tych rodzajów darowizn:

a. na cele działalności pożytku publicznego (organizacja musi legitymować się statusem OPP, a także liczy się przeznaczenie darowizny);
b. na cele kultu religijnego;
c. na cele krwiodawstwa (w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew).

Darowizna do odliczenia musi być oczywiście udokumentowana. Dodatkowym ograniczeniem w odliczaniu darowizn jest limit kwotowy: 6% dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Z odliczenia tego może skorzystać wyłącznie ten przedsiębiorca, który rozlicza się za pomocą formularza PIT-36.

5. A co jeżeli to przedsiębiorca otrzymał darowiznę w formie pieniężnej lub rzeczowej? Darowizn otrzymanych nie wpisuje się do księgi podatkowej, jeżeli są one objęte podatkiem od spadków i darowizn – a tym samym wyłączone z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach której przedsiębiorca rozlicza swoje przychody i koszty.