Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Od jakiegoś czasu dorabiałam sobie sprzedając drobne rękodzieło w sieci. Do tej pory to były bardzo małe kwoty i działalność była nierejestrowana. Bardzo się zdziwiłam, bo w czasie covidowym, gdy ludzie siedzą chyba więcej w domach, tak mi wzrósł przychód, że jestem w trakcie rejestracji firmy. W związku z tym mam podstawowe pytanie – czy ja muszę zakładać osobne (firmowe) konto w banku? Przeglądałam oferty i szczerze, jest to dość droga sprawa. Dzięki za pomoc. – Pyta Pani Mariola

Ustawodawca co do zasady nie nakłada obowiązku posiadania firmowego konta bankowego przez wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pewna grupa przedsiębiorców jest tylko zobligowana do posiadania rachunku firmowego. Warto jednak zastanowić się nad założeniem takiego konta przy otwarciu działalności gospodarczej, gdyż może ono przynieść nam korzyści w postaci lepszego zarządzania środkami firmowymi.

Rozliczenia bezgotówkowe z przedsiębiorcami

Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców precyzuje formę płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Kto jest zobowiązany posiadać rachunek firmowy?

W związku z nowelizacją ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. został zlikwidowany mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Załączniki numer 11, 13 i 14 do ustawy o VAT zostały zastąpione przez jeden załącznik numer 15 do ustawy o VAT.

Od tego dnia przedsiębiorca, który dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług, które są zawarte w tym załączniku, jest zobowiązany do dokonywania płatności mechanizmem podzielonym, w przypadku, gdy:

  • sprzedawca i odbiorca są podatnikami,
  • wartość brutto transakcji przekracza 15 tys. zł oraz
  • pozycja na fakturze zawiera towar lub usługę z załącznika numer 15 do ustawy o VAT.

Możliwość dokonywania przelewów metodą podzieloną występuje tylko i wyłącznie w przypadku kont firmowych. W związku z tym podatnicy, którzy nabywają lub sprzedają towary oraz usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT objęte mechanizmem podzielnej płatności, muszą posiadać konto firmowe.

Korzyści z posiadania konta firmowego

Dobrowolne otworzenie rachunku bankowego dedykowanego dla prowadzonej działalności gospodarczej może jednak przynosić korzyści dla przedsiębiorcy, mianowicie:

  • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wykonywanie przelewów, itp., mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej,
  • podczas kontroli podatkowej organy administracji skarbowej mają tylko wgląd do transakcji firmowych,
  • środki prowadzonej działalności gospodarczej nie mieszają się z prywatnymi środkami co pozwala na większą ich kontrolę.