Avatar

Wprawdzie okres urlopów ma się ku końcowi, ale warto przypomnieć, co wliczać do stażu urlopowego. Każdy pracownik wolałby mieć prawo do większego, 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nierzadko jednak zapominamy, że na to prawo do wyższego wymiaru składają się nie tylko okresy zatrudnienia wskazane na świadectwach pracy, czy lata za ukończenie określonego poziomu nauczania. Oto przegląd takich sytuacji, które również powinny być zaliczane do stażu urlopowego:

 • Okresy pracy nakładczej, o ile było wypłacane wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Okresy za które przysługuje pracownikowi odszkodowanie, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Niezakończone okresy wcześniejszego zatrudnienia (pomimo braku świadectwa pracy) – wyłącznie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej pracy.
 • Okresy pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz okresy czynnej służby wojskowej, służby zastępczej a także okresy urlopu bezpłatnego na czas ćwiczeń wojskowych.
 • Okresy pełnienia służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Urzędzie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
 • Okresy pobierania świadczenia pieniężnego dla pracowników likwidowanych urzędów państwowych.
 • Okresy wykonywania pracy przez skazanego.
 • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów dla bezrobotnych z Funduszu Pracy.
 • Okres urlopu bezpłatnego posła lub senatora.
 • Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, na podstawie zaświadczenia z gminy.
 • Okresy pracy zagranicą, na podstawie jakiegokolwiek dokumentu określającego czas zatrudnienia.