Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca dla podatników nierzetelnie rozliczających się ze zobowiązań podatkowych przewidział dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 30% oraz 100%. Celem wprowadzenia tych regulacji jest walka z nadużyciami w sferze podatku VAT oraz zwiększeniem nacisku na samokontrolę Podatnika w zakresie prawidłowych rozliczeń w podatku VAT. Oznacza to, iż celem ustawodawcy jest nałożenie ww. sankcji m.in. w przypadku, gdy podatnik złoży prawnie skutecznie korektę deklaracji i wpłaci różnicę podatku do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami przed wszczęciem kontroli podatkowej. Najwyższą 100% sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego ustawodawca przewidział w stosunku do podatników wykorzystujących w obrocie gospodarczym tzw. puste faktury. Jak wspomniałem rozwiązania te mają charakter prewencyjny i powinny skłonić podatników do rzetelnego i starannego wypełniania deklaracji podatkowych oraz wpisują się w pozostałe instytucje kontrolne jak Jednolity Plik Kontrolny.

30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe organ podatkowy ustali w przypadku wykazania w deklaracji:

 • zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego,

 • zawyżonej kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego,

 • zawyżonej kwoty różnicy do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (kwota do przeniesienia),

 • kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub kwoty podatku do przeniesienia zamiast kwoty zobowiązania podatkowego,

 • a także w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej i niewpłacenia kwoty zobowiązania podatkowego.

 

Przepisy sankcyjne natomiast nie będą miały zastosowania, gdy:

 • podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji i wpłaci różnicę podatku do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami przed wszczęciem kontroli;

 • zaniżenie zobowiązania podatkowego/zawyżenie kwoty zwrotu/różnicy podatku wynika z popełnionych w deklaracji błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek;

 • zaniżenie zobowiązania podatkowego/zawyżenie kwoty zwrotu/różnicy podatku wynika z popełnionych w deklaracji błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek;

 

Niestety ww. zwolnienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, kiedy podatnik będzie posługiwał w odliczeniu podatku naliczonego tzw. pustymi fakturami.

Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej w przypadkach:

 • deklaracji z nieprawidłowym rozliczeniem – podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,

 • braku złożenia deklaracji VAT – podatnik złożył tę deklarację i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego,

to wówczas wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20%.

Dodatkowa sankcja w wysokości 100% będzie stosowana w przypadku podatników, którzy odliczą w deklaracji VAT z faktur:

 • wystawionych przez podmiot nieistniejący,

 • stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tej czynności,

 • podających kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

 • potwierdzających czynności pozorne i mających na celu obejście przepisów.