Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, bardzo proszę o konkretną rade jak mam rozliczyć nadliczbowe godziny pracy u osoby zatrudnionej na pół etatu. Po wpisaniu w Google jest wiele poradników, ale albo niejasne, albo przeczą sobie wzajemnie. Pogubiłam się… – Mariola

Godziny nadliczbowe a ½ etatu

Praca w godzinach nadliczbowych została zdefiniowana w art. 151 § 1 – Kodeks pracy.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 (art. 151 § 5 – Kodeks pracy).

W przypadku nie zawarcia odpowiedniego zapisu w umowie o pracę, gdy pracownik pracuje 4 godziny dziennie (1/2 etatu), dodatek za godziny nadliczbowe będzie obowiązywał dopiero począwszy od godziny ponad 8-godzinny dzień pracy.

Natomiast od godziny 4 do 8 danego dnia będzie pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie według stawki umowy o pracę (godziny ponadwymiarowe).

Takie stanowisko potwierdzają organy państwowe.