Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 315

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • Zmodyfikowano działanie Panelu Start/Stop. Po wybraniu kafelka Start/Stop przenosimy się na okno pracownika, na którym w prawym dolnym rogu znajduje się opcja: Wyjdź (wylogowuje użytkownika całkowicie z Panelu webowego). Po wyborze pracownika, przenosimy się na nowe okno Start/Stop. W polu pracownik przepisywany jest wcześniej wybrany pracownik (operator ma możliwość podania innego pracownika w tym polu, aby podejrzeć jego operacje). Mając wypełnione jedynie pole pracownik możemy tylko wystartować i zatrzymać jego operacje. Na panelu mamy możliwość startu/stopu wielu operacji, ale tylko jednego statusu (np. tylko operacje start). Po podaniu w polu Operacja, numeru operacji, wyniki zostaną ograniczone tylko do podanej. Mając wybraną operację możemy dodawać nowe operacje na zasobach. Początkowo nie mają one statusu (możemy je zaznaczyć i dokonać operacji start). Po wykonaniu Start wybrane pozycje zmieniają status. Jeżeli dodaliśmy zasób i nie wykonaliśmy na nim operacji Start/Stop możemy go usunąć (po wybraniu pozycji uaktywni się przycisk minus). Zaznaczając wybrane zasoby możemy nacisnąć „Rozlicz, aby przejść do panelu meldunkowego. Jeżeli wybraliśmy zasoby ze statusem „Start – zostaną one zatrzymane, będą one również widoczne w zakładce zasoby (nie będzie możliwe ich usunięcie z tej zakładki).
 • W menu Raporty wykonania–>Meldunki zwrotne–>Dodaj (F3), na oknie Operacje meldowane wprowadzono kolumny do wyboru w widoku dotyczące cech operacji oraz cech zlecenia.
 • W menu TPP–>Technologie dodano filtr Wszystkie wydziały po włączeniu, którego prezentowane będą technologie ze wszystkich wydziałów.

Handlowo-Magazynowy

 • W systemie umożliwiono obsługę zwrotu towaru dostawcy dla nabycia wewnąrzwspólnotowego i importu na dokumentach:
  • ZDNW (Zwrot towaru dostawcom – nabycie wewnątrzwspól.),
  • KZDNW (Korekta (ZDNW) – nabycie wewnątrzwspól.),
  • UZDNW (Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspól.),
  • ZDimp (Zwrot towaru dostawcom – import),
  • KZDimp (Korekta (ZDimp) – import),
  • UZDimp (Uzupełnienie ZD – import).
 • Wprowadzono nowy słownik Cechy dostaw w menu Słowniki–>Słowniki dla dokumentów. Słownik ten umożliwia definiowanie cech dostaw ogólnych – dla wszystkich kartotek towarowych, a także tylko dla kartotek należących do wybranych grup kartotekowych. Użytkownik na zakładce Wyliczanie – wartość cechy ma możliwość również definiowania cech wyliczanych.315_hm_1Cechy dostaw są automatycznie dodawane podczas dodawania pozycji dokumentu przychodu (dla dokumentów z grupy zakup i magazynowe). Poprawa cech możliwa jest na oknie edycyjnym pozycji dokumentu na zakładce Cechy dostaw (edycja cech wyliczanych automatycznie nie jest możliwa). Edycja tych cech dostępna jest również z poziomu menu:
  • Magazyn–>Stany magazynowe–>zakładka w szczegółach Dostawy–>menu kontekstowe–>Popraw cechę dostawy,
  • Słowniki–>Spis kartotek magazynowych według dostaw–>menu kontekstowe–>Popraw cechę dostawy.
 • Na dokumentach korekty zakupu w PLN wprowadzono opcję Grupowe ustawianie bonifikaty i ceny (Shift+Ctrl+B), która umożliwia grupowe nadanie bonifikaty dla wybranych bądź zaznaczonych pozycji.315_hm_2
 • Umożliwiono obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu zamówień. Nowy forma to ECOD XML ORDER wersja 20.