Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 314

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje się w menu: System–>Konfiguracja–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych–>Konfiguracja webowego panelu meldowania:
  • Drukowanie Raportów:
   • Nie drukuj – funkcja drukowania raportów po meldowaniu jest wyłączona (parametr ten jest domyślnie ustawiony).
   • Pytaj – po zameldowaniu pojawi się komunikat z zapytaniem czy wydrukować raport.
   • Zawsze drukuj – po meldowaniu zawsze będzie drukowany raport.
  • Drukarki – należy wybrać urządzenie drukujące z listy drukarek dostępnych w systemie.
  • Formularz definiowany – lista dostępnych formularzy do wydruku.314_zp
 • Umożliwiono dodawanie cech oraz czynności w webowym panelu meldunkowym.

Handlowo-Magazynowy

 • W menu Słowniki–>Słowniki dla kartotek–>Cechy kartotek–>Dodaj (F3) wprowadzono zakładkę Wybór grup kartotek, która umożliwia zdefiniowanie cech dostępnych tylko dla określonych grup kartotek. Aby zdefiniować taką cechę, należy zaznaczyć opcję Cecha dostępna dla wybranych grup kartotekowych, a następnie wybrać dla jakich grup kartotekowych cecha ma być dostępna. Mechanizm ten uwzględnia obecną strukturę „drzewa” grup kartotekowych, co oznacza, że cecha dostępna dla grupy kartotekowej jest również dostępna dla grup podrzędnych.314_hm_1
 • W konfiguracji systemu dodano parametry umożliwiające wprowadzanie uwag jako RTF:
  • w gałęzi Ustawienia–>Kontrahent–>Edycja: Możliwość wprowadzenia uwag kontrahenta jako RTF – gdy parametr jest włączony, to w oknie edycyjnym kontrahenta można zdefiniować uwagi kontrahenta jako RTF, a na oknie z tabelą kontrahentów w szczegółach uwagi będą wyświetlane jako RTF.
  • w gałęzi Ustawienia–>Kartoteki magazynowe–>Edycja: Możliwość wprowadzenia uwag kartoteki jako RTF – gdy parametr jest włączony, to w oknie edycyjnym kartoteki można zdefiniować uwagi jako RTF, a na oknie kartotek magazynowych w szczegółach uwagi będą widoczne jako RTF.
  • w gałęzi Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu: Możliwość wprowadzenia uwag dokumentów jako RTF – gdy prametr jest włączony, to dla dokumentu można zdefiniować uwagi jako RTF, na oknach dokumentów HM w szczegółach uwagi te będą widoczne jako RTF.
  • w gałęzi Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja pozycji: Możliwość wprowadzenia uwag pozycji dokumentów jako RTF – gdy parametr jest włączony, to w oknie edycyjnym pozycji dokumentu można zdefiniować uwagę dla pozycji jako RTF.
  • w gałęzi Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki: Wydruk uwag dokumentu jako RTF – gdy parametr jest włączony, to uwagi dokumentu i uwagi kontrahenta (gdy występują, mają być drukowane i mają postać RTF) będą drukowane na dokumencie jako RTF (nie dotyczy to wydruku na drukarkę igłową i do pliku tekstowego).
   UWAGA!
   Nie ma możliwości skopiowania uwag RTF z pliku PDF. Domyślna wartość powyższych parametrów, to Nie. Po sformatowaniu uwag i kliknięciu na ikonę Tekst sformatowany (w prawym dolnym rogu), wprowadzony tekst zostanie zmieniony na prosty. Po kolejnym wybraniu tej ikony możliwe będzie formatowanie, ale wcześniejsze formatowanie nie zostanie przywrócone – należy na nowo sformatować uwagi.

314_hm_2

 • Na oknie potwierdzenia korekty sprzedaży umożliwiono dodanie rozliczenia typu Terminal płatniczy (karta).
 • W menu Sprzedaż–>Wzorce dokumentów–>wybrany dokument–>ikona Przenieś do dokumentów (Ctrl+F3) dodano pola Data sprzedaży oraz Do daty. W polach tych można ustalić datę sprzedaży (lub zakres daty sprzedaży), która zostanie przeniesiona na dokument wygenerowany ze wzorca. Pola te dostępne są po zaznaczeniu parametru Ustaw datę sprzedaży, który domyślnie jest wyłączony. Wartość nowych pól zależna jest od parametru w konfiguracji Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu–>Pozwól wystawić dokument z datą sprzedaży późniejszą niż data dokumentu – gdy jest on ustawiony na wartość Nie, to pola te wypełnione będą datą aktualną, w przeciwnym razie w polach tych będzie pierwszy i ostatni dzień aktualnego miesiąca. W przypadku, gdy w/w parametr ma wartość Nie, a użytkownik ustawił którąkolwiek z dat sprzedaży na późniejszą niż data wystawienia, to program wyświetli odpowiedni komunikat i nie pozwoli zrealizować dokumentów ze wzorca.314_hm_3

 

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Ewidencja–>Absencje–>Symbole absencji wprowadzono obsługę kodów ZUS 319, 325, 327 oraz odpowiadających im wyrównań. Kody te należy odpowiednio powiązać z rodzajem w celu naliczenia prawidłowego procentu podczas rozliczania tych wartości w płacach. Bez powiązania z rodzajem, symbol będzie traktowany jako macierzyńskie 100%. W związku z wprowadzonymi zmianami zmodyfikowano odpowiednio obliczenia płac, eksport do Płatnika oraz szereg wydruków zależnych od zasiłku macierzyńskiego lub pokrewnego.UWAGA!
  Wykorzystując kody 319, 325, 327 należy zdefiniować nowe symbole tak, aby sposób rozliczania wcześniej wprowadzonych absencji nie uległ zmianie.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne–>Z-06 dodano formularz za rok 2013 oraz Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Pity–>PIT-40 dodano wersję 19 formularza służącą rozliczeniu za rok 2013.
 • W menu Płace–>Eksport do Płatnika wprowadzono obsługę formatu pliku wymiany w wersji 4 (Płatnik 9.01).

CRM

 • W oknie Drzewo spraw w menu prawego klawisza myszy dodano opcję Dodaj dokument HM (Shift+Alt+F3). Użytkownik wybierając nową opcję zostanie poproszony o wskazanie grupy, a następnie definicji dokumentu HM, który zostanie wystawiony. Po zapisie dokumentu program odpyta o opis powiązania zdarzenia CRM z wystawionym dokumentem, a następnie doda takie powiązanie.

Wspólne

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Rozrachunki–>Ogólne dodano parametr Automatyczne rozliczanie dokumentów po dodatkowych numerach dok. spłacanych. Włączenie opcji umożliwi rozliczanie automatyczne faktur z dokumentami kasowymi/bankowymi z poziomu:
  • wprowadzania faktur w module FK,
  • importu wyciągów bankowych,
  • importu faktur poprzez paczki.pk,
  • wprowadzania BO rozrachunków (dodawanie, import z pliku txt).
   Na oknie edycyjnym umożliwiono wprowadzanie Dodatkowych numerów dokumentów do spłacenia, po których odbywa się wyszukiwanie rozliczeń.