Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 312

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu TPP–>Technologie–>Dodaj (F3)/Popraw(F5)–>zakładka Operacje technologiczne–>Dodaj(F3)/Popraw(F5)–>zakładka Surowce, na liście materiałowej w menu kontekstowym dodano opcje: Niewidoczny w konfiguratorze (Ctrl+A) oraz Widoczny w konfiguratorze (Ctrl+B), dzięki którym można określić, które elementy listy materiałowej mają być niewidoczne w konfiguratorze list materiałowych. Oznaczenie elementu jako niewidoczny/widoczny jest jednoznaczne z oznaczeniem wszystkich jego elementów podrzędnych. Nie można ustawić elementu jako widoczny jeśli element nadrzędny jest niewidoczny (przy próbie wykonania operacji niedozwolonych wyświetli się odpowiedni komunikat). Dodatkowo wprowadzono opcję Oznacz elementy niewidoczne w konf. (domyślnie zaznaczona), która powoduje, że na liście materiałowej w operacji technologicznej, elementy określone jako niewidoczne, prezentowane są szarym kolorem czcionki.
 • Wprowadzono parametr w konfiguracji systemu, w gałęzi Zarządzanie produkcją 3.0–>Widok: Elementy list materiałowych – blokuj rozwijanie elementów nieskonfigurowanych. Parametr ten po ustawieniu na wartość Tak powoduje, że w konfiguratorze produktu oraz konfiguratorze list materiałowych blokowane jest rozwijanie fantomów wariantowych, które nie mają wybranego wariantu (są nieskonfigurowane). Po wybraniu wariantu odblokowany będzie taki element, natomiast blokowane będą warianty fantomu inne niż wybrany.
 • Dodano nowy panel meldunkowy:
  • Start-Stop, który umożliwia szybkie meldowanie rozpoczęcia i zakończenia operacji. Panel ten dostępny jest po zalogowaniu do webowego panelu meldunkowego. W ustawieniach panelu Start-Stop dostępna jest opcja umożliwiająca automatyczny powrót do okna rejestracji pracownika po meldowaniu.
  • Kanban Transportowy (wewnętrzny), który umożliwia szybkie meldowanie rozpoczęcia i zakończenia operacji. Panel ten dostępny jest po zalogowaniu do webowego panelu meldunkowego. W ustawieniach panelu Kanban Transportowy, w konfiguracji systemu Prestiż, dostępne są opcje umożliwiające:
   • automatyczny powrót do okna logowania po meldowaniu,
   • zmianę rozmiaru czcionek i wysokości kolumn w tabeli,
   • zmianę szerokości kolumn w tabeli.

Handlowo-Magazynowy

 • Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca. W celu uzyskania pełnej informacji o funkcjonalności – pobierz PDF z instrukcją.
 • Umożliwiono wystawienie dokumentu Faktury VAT dost. tow. podatnikiem jest nabywca pro forma.
 • W menu Sprzedaż–>Zamówienia od odbiorców wprowadzono modyfikację pola Bilans potwierdzenia dla pozycji zamówień od odbiorców. Obecnie pole to liczone jest jako wartość ilości rezerwacji niezrealizowanej, pomniejszona o ilość pozostałą do realizacji pozycji zamówienia. W/w pole widoczne jest m.in. na oknie Stan realizacji pozycji zamówienia:312_hm
 • Umożliwiono wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym. Aby opcja była dostępna, należy wybrać w ustawieniach drukarki fiskalnej protokół Posnet (nowy protokół) oraz odpowiednio ustawić wartość parametru w konfiguracji Sposób obsługi NIP-u na drukarce fiskalnej (gdy drukowanie wspiera drukarka) (parametr dostępny jedynie po zalogowaniu na hasło serwisowe).
 • Wprowadzono wydruk rabatów na paragonie fiskalnym. Aby opcja była dostępna, należy wybrać w ustawieniach drukarki fiskalnej protokół Posnet (nowy protokół) oraz zaznaczyć parametr w konfiguracji Drukuj informacje dotyczące rabatu. Wówczas pod każdą pozycją z rabatem (Uwaga! Bonifikata dla dokumentu również jest obliczana i zapisywana na pozycji.) znajdzie się informacja kwotowa i procentowa o udzielonym rabacie.UWAGA! 
  Obowiązek drukowania rabatów na drukarkach fiskalnych dotyczy urządzeń zakupionych po 1.04.2013 r.
 • W menu Zestawienia–>Obroty wg kartotek–>dla zamówień od odbiorców/dla zamówień do dostawców na oknie parametrów zestawienia, na zakładce Parametry dodatkowe umożliwiono filtrowanie danych wg terminu dostawy pozycji zamówienia.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Absencje–>Urlop wprowadzono zmiany w naliczaniu urlopu proporcjonalnego, wynikające ze zmiany KP odnośnie urlopu wychowawczego, obowiązujące od 1 października 2013. Zmiana dotyczy powrotu z urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownik nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Umożliwiono w menu Płace–>Naliczanie płac–>Stawka wynagrodzenia/zasiłku chorobowego rozszerzanie składników stałych (nierozszerzalnych) w przypadku, gdy jednocześnie w miesiącu, z którego pobierane są składniki występują: urlop, składniki zmienne (rozszerzalne) i składniki stałe. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Naliczanie płac–> Ustawienia płac–>Chorobowe włączyć parametr Rozszerzając składniki, w przypadku zbiegu w danym miesiącu wystąpienia składników stałych, zmiennych i urlopu, rozszerzaj wszystkie składniki (także stałe).
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Pity wprowadzono nowe wersje formularzy, które obowiązują dla dochodów z 2013 r.:
  • PIT-11 w wersji 20,
  • PIT-R w wersji 16,
  • PIT-12 w wersji 6,
  • PIT-8C w wersji 6,
  • IFT-1/IFT-1R w wersji 10,
  • PIT-4R w wersji 4,
  • PIT-8AR w wersji 3.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Oświadczenia–>PIT-2 zmieniono wydruk na obecnie obowiązującą wersję 4.

Finanse i Księgowość

 • Wprowadzono parametr W pozycjach kosztowych wyłącz panel „Dokumentacja” w konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Księgowość–>Rejestracja sprzedaży/ zakupu. Domyślnie parametr ustawiony jest na wartość Nie, natomiast jego włączenie spowoduje, że panel dotyczący dokumentacji nie będzie widoczny dla pozycji dokumentu w menu Dokumenty–>Rejestracja Sprzedaży/Zakupu.