Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 296

Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono w systemie Streamsoft PRESTIŻ tworzenie rozszerzonych analiz w zakresie sprzedaży oraz zakupu. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w FAQ-u systemu PRESTIŻ.
 • W systemie wprowadzono funkcjonalność, która umożliwia nadawanie priorytetów wybranym kartotekom, poprzez przyporządkowanie kolorów. Ułatwia to pracę operatora, przykładowo poprzez możliwość wizualnego odróżnienia kartotek, które są wyróżnione odpowiednimi kolorami, a następnie w oknach Stany magazynowe oraz Spis kartotek magazynowych, za pomocą skrótów klawiszowych (Crtl+1, Ctrl+2, Crtl+3, Ctrl+4, Crtl+5), nadać odpowiednie priorytety kartotekom (skrót Ctrl+0 usuwa priorytet). Kartoteki z nadanym priorytetem, wyróżnione są na w/w oknach kolorem przypisanym do danego priorytetu.Dodatkowo w oknach Spis kartotek magazynowych oraz Stany magazynowe:
  • w menu kontekstowym znajduje się opcja Zaznaczanie–>Zaznacz z priorytetem, która umożliwia szybkie zaznaczenie kartotek mających nadany wybrany priorytet
  • dostępny jest filtr priorytetów, zawierający opcje:
   • Pokaż wszystkie kartoteki z priorytetem – umożliwia wyszukanie kartotek, które mają nadany jakikolwiek priorytet,
   • Pokaż z wybranym priorytetem – umożliwia wyszukanie kartotek z określonym priorytetem.
 • Umożliwiono w systemie korzystanie z okien edycyjnych niemodalnych, czyli takich, z których w trakcie działania można przełączyć się na inne okno w programie. Funkcjonalność ta dostępna jest po ustawieniu opcji: Okna edycyjne modalne (Gdy NIE – z wybranych okien edycyjnych można przełączyć się na inne okna w programie bez zamykania edycji), na wartośćNie (menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Obsługa).
  Ustawienie tego parametru na wartość Nie spowoduje, że przykładowo po wybraniu opcji Pokaż (F2)/Popraw(F5) na kontrahencie, można kursorem myszki kliknąć poza okno edycyjne i przenieść się z powrotem na spis kontrahentów. Aby powrócić do wcześniej przeglądanego/edytowanego okna, należy kliknąć na ikonę Otwarte okna edycyjne.

Opcja ta dostępna jest dla okien:

 • kartoteki,
 • kontrahenci,
 • dokumenty sprzedaży, zakupu, magazynowe, zamówienia,
 • podstawowe zestawienia modułu Handlowo-Magazynowego.
  UWAGA! Parametr ten umożliwia uruchomienie kilku okien edycyjnych niemodalnych z podglądem danych (opcja Pokaż (F2)), natomiast okien edycyjnych niemodalnych z edycją danych (opcja Dodaj (F3)Popraw (F5)) można uruchomić tylko jedno. Każde kolejne wywołanie edycji powoduje pokazanie okna w trybie modalnym.
  Przykład:
  W systemie można wykonać podgląd kilku kontrahentów, natomiast dla jednego można wywołać opcję Popraw (F5), gdy nastąpi powrót do okna kontrahentów i na kolejnym kontrahencie zostanie wywołana opcja Popraw, to okno edycyjne będzie już w trybie modalnym i nie będzie można przełączyć się na inne okno w programie.

 

 • W menu Sprzedaż–>Inne wprowadzono opcję Grupowe wysyłanie dokumentów do EDI, która umożliwia wygenerowanie plików EDI dla dokumentów z różnych miejsc sprzedaży, czy magazynów. Funkcjonalność dostępna jest po skonfigurowaniu standardu EDI w menu System–>Konfiguracja–> Ustawienia–>Dokumenty–>EDI.
  Aby zdefiniować parametry wysyłania dokumentów do EDI, należy kliknąć na ikonę Dodaj (F3), na zakładce Podstawowe określić nazwę i format EDI, na zakładce Parametry wybrać definicję dokumentu, kontrahenta lub grupę kontrahentów oraz miejsce sprzedaży, zakupu lub magazyn (takich zestawów parametrów można określić kilka dla jednego formatu), a następnie kliknąć na przycisk Zapisz.
  rysunek
  Po odpowiednim skonfigurowaniu parametrów wysyłania dokumentów do EDI, klikamy na ikonę Wyślij dokumenty do EDI, która dla aktualnego wiersza wybierze dokumenty wg parametrów, a następnie wygeneruje pliki EDI.
  Dodatkowo w szczegółach okna Grupowe wysyłanie dokumentów do EDI znajdują się zakładki:

 

 • Parametry wysłania – na zakładce tej znajdują się informacje o określonych parametrach dla danego wiersza;
 • Operacje – zakładka ta podzielona jest na: Spis operacji (spis użycia opcji Wyślij dokumenty do EDI wraz z informacją, który operator wywołał opcję), Log (zapis informacji, jakie zostały wygenerowane podczas wysyłania dokumentów), Dokumenty (spis dokumentów, jakie program wybrał wg ustawionych parametrów do wysłania).

CRM

 • W menu CRM–>Zlecenia reklamacyjna–>Dodaj (F3) w oknie Znajdź dokument umożliwiono wybranie dokumentów z określonego zakresu dat, a także dodano parametr Wybór bezpośrednio pozycji z pominięciem wyboru dokumentu, po zaznaczeniu którego system pominie kolejny krok, w którym użytkownik jest proszony o wskazanie dokumentu.

Kadry i Płace

 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne dodano formularz Z-03 oraz Z-05 na 2012 rok.