Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 293

Zarządzanie Produkcją

 • Umożliwiono niezależne numerowanie zleceń produkcyjnych dla każdego wydziału. Funkcjonalność dostępna jest po zaznaczeniu opcji Numeruj oddzielnie dla każdego wydziału, która wyświetla się w menu Słowniki–>Słowniki systemowe–>Definicje dokumentów–>Zlecenia produkcyjne–>Popraw(F5), po ustawieniu parametru Kod wydziału prod. na wartość Uwzględniać.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Kanban–>Karty kanban dodano w widoku szczegółów zakładkę Historia, która prezentuje historię operacji na kartach, tj. operacja pobrano/ odłożono, numer wygenerowanego zlecenia, dokładny czas oraz operator, a także w przypadku obsługi kart kanban z poziomu panela dotykowego – informację o pracowniku.

Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono nową definicję dokumentu zakupu: Zakup rekompensata (FRekom). Dokument ten wchodzi do rozrachunków wewnętrznych, natomiast nie wchodzi do rejestru VAT, natomiast służy on do rekompensowania straty wybranego kontrahenta.
 • W systemie umożliwiono wykonanie zestawienia historii indeksu kontrahenta dla wybranych miejsc sprzedaży/zakupu. Aby takie zestawienie wykonać, należy podczas edycji dokumentu sprzedaży/zakupu, kliknąć na przycisk Opcje i wybrać Pozycje–>Historia indeksu (Ctrl+H), a następnie w oknie Historia indeksu podać miejsce sprzedaży/zakupu, dla którego chcemy wykonać zestawienie.
 • W module Administratora w menu Słowniki–>Grupy użytkowników–>Prawa do opcji (Ctrl+P) w gałęzi Wspólne–>Słowniki–>Kontrahenci dodano prawo Brak prawa do historii sprzedaży kontrahenta wszystkich miejsc sprzedaży, którego zabranie powoduje, że użytkownik korzystając z opcji Historia kontrahenta (Ctrl+K) na dokumencie sprzedaży, będzie widział historię kontrahenta dla wszystkich miejsc sprzedaży.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu dodano parametr Nie pozwalaj na bezwzględne kasowanie dokumentów, którego włączenie spowoduje wyświetlanie się pytania przed skasowaniem bezwzględnym dokumentu (dotyczy dokumentu tylko z ostatnim numerem), natomiast jeżeli użytkownik na pytanie Skasować bezwzględnie?, odpowie Nie, to dokument zostanie anulowany.
 • Umożliwiono wydruk dokumentu, podczas jego podglądu. Funkcjonalność ta dostępna jest podczas podglądu dokumentu, po kliknięciu na przycisk Opcje i kliknięciu Dokument–>Drukuj dokument (Ctrl+F9) lub wybraniu kombinacji klawiszy (Ctrl+F9).
 • W menu Słowniki–>Słowniki systemowe–>Waluty wprowadzono pole Wydruk, dostępne do edycji jedynie na walucie podstawowej. Pole to jest wykorzystywane na wydruku dokumentów walutowych. Przykładowo: dotychczas w podsumowaniu wydruku była pozycja Wartość w PLN:, natomiast teraz skrót waluty będzie pobierany z pola Wydruk, więc na wydruku może znaleźć się np. pozycja Wartość w zł:.

CRM

 • W oknie Wstępny rejestr dokumentów, dla dokumentów zdefiniowanych jako HM – Zakupowe oraz FK – Zakupowe, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Grupowa zmiana pola zaakceptowano do przelewu (Ctrl+A), która pozwala na szybkie ustawienie, dla wielu pozycji, wartość w kolumnie Zaakceptowano do przelewu. Gdy dodawany jest przelew do dokumentu wstępnego rejestru, użytkownik jest odpytywany o wybór dokumentu wstępnego rejestru, natomiast nowy parametr powoduje, że może on wybrać tylko dokument, który jest zaakceptowany do przelewu. Dodatkowo dodano filtr Pokaż do przelewu, który wybiera dokumenty, mające w polu Zaakceptowano do przelewu ustawioną wartość na Tak.

Finanse i Księgowość

 • W module Administratora w menu Słowniki–>Grupy użytkowników–>Prawa do opcji (Ctrl+P) w gałęzi Finanse – księgowość–>Rodzaje planów kont dodano prawo Rodzaj planu kont dostępny w zestawieniach, dekretach, wzorach i dokumentach, po zabraniu którego użytkownik z danej grupy nie będzie miał dostępu do danego spisu, nie będzie dla niego widoczna zakładka danego spisu w PK i fakturach oraz nie będzie mógł tworzyć dekretów, wzorów ani zestawień z wykorzystaniem danego spisu.

Rozrachunki

 • W module Administratora w menu Słowniki–>Grupy użytkowników–>Prawa do opcji (Ctrl+P) w gałęzi Rozrachunki dodano prawa: Dokumenty kasowe / bankowe / inne / terminalowe (wg definicji), po zabraniu których użytkownik z danej grupy będzie miał ograniczone prawo do wystawiania i edycji dokumentów.
 • W module Administratora dodano prawo Akceptacje dokumentów kasowych (w gałęzi Rozrachunki–>Dokumenty–>Kasa):
  • Akceptacja dokumentów,
  • Wycofanie akceptacji dokumentów,
  • Modyfikacja dokumentów zaakceptowanych.
   Po nadaniu praw użytkownik będzie mógł w kasie zaakceptować dokument, wycofać akceptację lub modyfikować już zaakceptowany. Dotyczy to tylko dokumentów, które podlegają akceptacji, czyli w menu System–> Konfiguracja–>Ustawienia–>Rozrachunki–>Kasa, Bank, Inne–>Sposób akceptacji dokumentów kasowych mają ustawioną wartość inną niź Bez akceptacji. Po przełączeniu tego parametru, w definicji dokumentu pojawi się pole do zaznaczenia: Dokument wymaga akceptacji. (Opcja analogicznie działa dla BankówInnych oraz Terminali).

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Drukuj (F9)–>Średnie zatrudnienie wg jednostek kadrowych dodano w sekcji Dodatkowo podlicz grupując wg, nowy parametr Robotnicze i nierobotnicze, który umożliwia podliczanie średniego zatrudnienia grupując po stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

Serwis

 • W module Serwis wprowadzono nową funkcjonalność – Obsługa składowych przedmiotu:
  • Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Serwis–>Ustawienia włączyć parametr Obsługa składowych przedmiotu (domyślnie jest on ustawiony na wartość Nie).
  • Dodatkowo w konfiguracji systemu w opcji Procedura definiowana uruchamiana po dodaniu składnika przedmiotu, można wybrać procedurę definiowaną, która będzie uruchamiana w momencie, gdy dodawane będą składniki do przedmiotu.
  • W menu Słowniki–>Przedmioty–>Popraw (F5) dodano zakładkę Składniki, na której w postaci tabelarycznej prezentowane są bezpośrednie przedmioty podlegające pod dany przedmiot. Na zakładce tej, oprócz możliwości dodawania oraz usuwania przedmiotów, wprowadzona została opcja Kopiuj (Ctrl+F3), za pomocą której można utworzyć podrzędne przedmioty z dokumentów RW i WZ.
  • W menu Słowniki–>Przedmiotyoknie w szczegółach dodano nowe zakładki:
   • Składniki – w postaci drzewa prezentowane są przedmioty podległe pod aktualne przedmioty;
   • Historia składników – prezentowane są informacje, kto i w jaki sposób dodał składnik dla danego przedmiotu;
   • Historia przedmiotu – prezentuje w postaci tabelarycznej informację o tym przez jakie zlecenia dany przedmiot przechodził.
  • Wprowadzono w menu Słowniki – słownik Rodzaje operacji na przedmiocie, w którym można zdefiniować czy po wykonaniu operacji danego rodzaju, przenieść stary przedmiot do archiwum, wystawić stary przedmiot na dokumencie przychodowym lub nowy przedmiot wystawić na dokumencie rozchodowym. Dodatkowo na zakładce Typy zleceń tego słownika można zdefiniować dla jakich typów zleceń dana definicja operacji będzie dostępna.
  • W menu Zlecenia–>Zlecenia serwisowe dodano zakładkę w szczegółach: Dokumenty PW. Na nowej zakładce znajduje się spis dokumentów PW, które powstały podczas zamykania zlecenia. Ponadto w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego na zakładce Przedmiot umieszczono dwie podzakładki: Przedmiot oraz Składniki, a także dodano zakłądkęOperacje, na której można za pomocą operacji zmieniać składniki przedmiotu.