Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 327

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • Dodano funkcjonalność grupowego drukowania dokumentacji produkcyjnej oraz formularzy definiowanych. Opcja dostępna jest dla:
  • Zleceń produkcyjnych – w menu Zarządzanie produkcją–>Zlecenia produkcyjne–>Drukuj (F9)–>Drukowanie grupowe. Formularze definiowane, które mają być dostępne dla grupowego wydruku, określamy w oknie edycji zlecenia produkcyjnego na zakładce Formularze.
  • Technologii – w menu TPP–>Technologie–>Drukuj (F9)–>Drukowanie grupowe. Formularze definiowane, które mają być dostępne dla grupowego wydruku, określamy w oknie edycji technologii na zakładce Formularze. W tym miejscu można również określić listę formularzy, które będą przenoszone automatycznie na zlecenie produkcyjne wygenerowane z danej technologii.
   Aby korzystać z funkcjonalności grupowego drukowania, należy uzupełnić słowniki drukarek i formatów w menu Słowniki–>Drukowanie grupowe–>Drukarki/ Formaty grupowego wydruku.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych zmodyfikowano interfejs graficzny do wyboru kolumn na panelach meldunkowych. Umożliwiono zmianę kolejności wyświetlanych kolumn.327_zp
 • Dla wszystkich paneli meldunkowych wprowadzono możliwość wyboru operacji do zameldowania z listy operacji w oknie. Lista operacji zawiera wszystkie operacje, które mają status W produkcji. Może być ona filtrowana po dacie, rodzaju operacji oraz zasobie (panel meldunkowy, start/stop zasoby) lub czynności (panel start/stop czynności). Uruchomienie okna z listą operacji do wyboru możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku obok pola Operacja. Okno wyświetla się również po zarejestrowaniu pracownika w panelu meldunkowym oraz po zameldowaniu. Aby funkcjonalność była dostępna, należy włączyć w konfiguracji danego panelu parametr Możliwość wyboru operacji z listy.
 • Wprowadzono słownik Definicje czasów pracy zasobów od grup produktów, który umożliwia zdefiniowanie domyślnych czasów i ilości dla zasobu w zależności od grupy kartotekowej produktu.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Zlecenia produkcyjne–>Zestawienie planu materiałowego dodano kolumny: Lp. operacji i Ilość zameldowana.
 • Na panelu Start-stop – Czynności po wprowadzeniu numeru operacji, weryfikowana jest lista wyświetlanych operacji. System sprawdza czy czynności na operacji są w całości rozliczone i jeśli tak, to nie wyświetla ich. Czynności są w całości rozliczone, jeśli ich ilość lub czas start-stop (w zależności czy mają stawkę czasową czy ilościową) jest taka, jak w operacji (lub większa), a także został wystawiony do nich meldunek.
 • W menu Słowniki–>Ceny standardowe wprowadzono funkcjonalność polegającą na wycenie produktów w cenach standardowych (ewidencyjnych). Wycena produktów w cenach standardowych jest zbliżona funkcjonalnie do wyceny w cenach ewidencyjnych, w związku z czym wycena w cenach standardowych wykorzystuje istniejące w systemie funkcjonalności związane z obsługą magazynów w cenach ewidencyjnych.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Harmonogramowanie szczegółowe wprowadzono obsługę powiazań operacji z różnych zleceń, czyli powiązania zleceń na półprodukty.
 • Umożliwiono wycenę konfiguracji produktu w cenach sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest po włączeniu parametru Wycena konfiguracji produktu w cenach sprzedaży w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Zlecenia. Wycena pobiera definicję ceny sprzedaży z zamówienia i wylicza koszt jednostkowy sprzedaży na podstawie ceny sprzedaży zdefiniowanej na kartotece oraz ilości kartoteki w konfiguracji produktu. Wycena jest prezentowana w oknie konfiguracji produktu, obok podsumowania wartości materiałów. Po zamknięciu okna konfiguracji, wykalkulowana cena sprzedaży domyślnie przepisuje się w cenę sprzedaży netto na pozycji zamówienia, o ile na pozycji zamówienia nie zaznaczono parametru Cena uzgodniona.327_zp_2
 • W menu TPP–>Technologie–>Drukuj (F9)–>Drukowanie grupowe dodano opcję Zaznacz wszystkie oraz Odznacz wszystkie, które pozwalają na szybkie zaznaczanie oraz odznaczanie drukowanej dokumentacji i formularzy definiowanych.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Harmonogramowanie szczegółowe–>Reguły harmonogramowania udostępniono reguły harmonogramowania: Według maksymalnego priorytetu, Według minimalnego priorytetu.327_zp_3
 • Wprowadzono kopiowanie zaznaczonych zleceń produkcyjnych w menu Zarządzanie produkcją–>Zlecenia produkcyjne.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Sterowanie zasobami dodano do szczegółów okna informacje dotyczące pojemności i wydajności zasobu. Są one widoczne po zaznaczeniu zasobu na liście (po lewej stronie okna).

Handlowo-Magazynowy

 • Dostosowano system do zmian przepisów odwrotnego obciążenia obowiązujących od 1 lipca 2015 r. Szczegółowy opis działania funkcjonalności dostępny w dokumencie PDF do pobrania poniżej.327_hm_1
 • Przy imporcie z EDI, umożliwiono import faktur z datą faktury. W konfiguracji EDI w ustawieniach dodano parametr Sposób ustawienia daty dokumentu, który może przyjąć wartości:
  • Data na dzień importu – sposób dotychczasowy, na zaimportowanym dokumencie data dokumentu ustawiana jest na aktualną datę.
  • Data dokumentu z pliku – na zaimportowanym dokumencie data dokumentu ustawiana jest na datę dokumentu z pliku i dodatkowo w dokumencie ustawiana jest data wpływu na aktualną datę.
   UWAGA! Aby dokumenty z datą dokumentu z pliku zostały poprawnie dodane, na grupie dokumentów w menu SłownikiDefinicje dokumentów, należy zaznaczyć opcję Podpowiadaj dodatkowy numer dokumentu.
   Opcja dostępna jedynie w wersji Prestiż.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów–>Konfiguracja EDI–>Popraw (F5)–>zakładka Ustawienia dodano nowy parametr Obsługa pól „Na podstawie” w korekcie faktury. Gdy nowy parametr jest włączony, to system wyeksportuje do/zaimportuje z pól wartości z sekcji Na podstawie (zakładka Inne w oknie edycyjnym dokumentu).
  Opcja dostępna jedynie w wersji Prestiż.
 • W menu Sprzedaż–>Promocje, umowy, gratisy–>Promocje na towary/Umowy z kontrahentami–>Popraw (F5)–>zakładka Zakres towarów–>Wykaz dodano wyświetlanie kolumn Akt. cena netto, Akt. cena brutto, Cena netto po bonif., Cena brutto po bonif. Kolumny te widoczne są tylko, jeśli pole Parametr promocji/umowy przyjmuje wartość Procent, oraz operator posiada prawo Dostęp do cen sprzedaży.
 • Na oknie Spis kartotek magazynowy oraz Stany magazynowe wprowadzono opcję Szukaj (F6), która umożliwia szybkie filtrowanie zbioru kartotek według:
  • indeksu,
  • identyfikatora,
  • nazwy,
  • SWW,
  • PKWiU,
  • EAN.327_hm_2Uwagi:
  • Opcja wyszukuje kartoteki w zakresie danych okna oraz wyłącza wszystkie dotychczasowo włączone filtry (zdefiniowane za pomocą opcji Ustal filtr oraz Filtr priorytetów).
  • Założony filtr można wyłączyć standardową opcją Filtr aktywny.
  • Status filtru Szukaj (włączony/wyłączony) nie jest zapisywany w ustawieniach okna.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Zamówienia dodano parametr Przepisz stawki VAT podczas realizacji zamówienia od odbiorców dla kontrahentów spoza UE.
  UWAGA! Dla kontrahentów z UE stawki VAT przepisywane są obligatoryjnie.
 • Umożliwiono wywołanie zestawienia Zestawienie stanów kartotek na wszystkich magazynach z poziomu okna Stany magazynowe–>menu podręczne–>Dodatkowe Zestawienia.
 • W menu Sprzedaż–>Promocje, umowy, gratisy na oknach Promocje na towary oraz Umowy z kontrahentami – cenniki dodano możliwość importowania/eksportowania plików w formatach: JSON oraz JSON uproszczony.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu–>Pozwól wybrać dokumenty ZW WZ do uzupełnienia, którego włączenie pozwoli wybrać dokumenty ZW WZ wystawione po FWZ do uzupełnienia.327_hm_3
 • W sekcji Szczegółów dla okien wprowadzono hiperłącze dla pól, w których wartość odpowiada lokalnej ścieżce na komputerze lub ścieżce z otoczenia sieciowego. Kliknięcie w hiperłącze otworzy podany folder/plik.
 • Wprowadzono funkcjonalność zwiększenia ceny zakupu dla dokumentów przychodu w walucie PLN. Możliwość wprowadzenia wartości zwiększającej cenę zakupu została udostępniona na oknie edycji dokumentu, na zakładce Inne oraz na oknie edycji pozycji dokumentu, na zakładce Podstawowe.
 • Po wywołaniu opcji w menu Magazyn–>Stany magazynowe–>menu podręczne–>Podstawowe–>Edytuj ceny sprzedaży, okno edycji pojawi się po raz drugi, gdzie będzie można edytować ceny ogólne.
 • W menu Słowniki–>Spis kartotek magazynowych–>menu podręczne–>Dodatkowe–>Zestawienia–>Zestawienie stanów kartotek na wszystkich magazynach zmieniono sposób zamykania okna zestawienia. Obecnie wybranie opcji Wybierz i zamknij spowoduje, że po zamknięciu, kursor ustawi się na ostatnio wybranej kartotece z zestawienia.
 • Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny stanowiska: Dodawanie kompletów za pomocą kodów EAN (menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu), który jest dostępny do edycji, jeśli parametr Wystawianie pozycji wg kodów EAN ma wartość różną od Nie oraz włączony jest parametr Obsługa kompletów. Włączenie tego parametru spowoduje, że użytkownik będzie miał możliwość definiowania kodów EAN dla kompletów. Dodatkowo wpisanie kodu EAN kompletu na oknie edycyjnym dokumentu uruchomi opcję dodawania kompletu analogiczną do opcji Pobierz pozycje wg składników kompletu.
  UWAGA! Wartości parametru Wystawianie pozycji wg kodów EAN takie, jak Dodawanie i zbijanie, Dodawanie i zbijanie wg kartoteki nie mają wpływu na pozycje kompletu.
 • Rozszerzono funkcjonalność elektronicznej obsługi dokumentów. Obecnie parametr kontrahenta Sposób obs. dok. podczas wydruku (Słowniki–>Kontrahenci–>Popraw–>zakładka Inne) może dodatkowo przyjąć wartości:
  • Zapis na dysku i wydruk kopii,
  • Zapis na dysku, wydruk kopii i wysłanie e-maila,
  • Wysłanie e-maila, wydruk kopii.327_hm_4
 • W menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>wybrany dokument–>Popraw (F5)–>zakładka Dodatkowe wprowadzono parametr Podlega elektronicznej wysyłce. Parametr jest domyślnie włączony, a jego wyłączenie spowoduje, że dokument nie będzie wysyłany elektronicznie do kontrahenta.327_hm_5UWAGA!
  Parametr jest dostępny, jeśli włączymy opcję Obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej w konfiguracji systemu oraz dany dokument należy do grupy dokumentów sprzedaży/zamówień od odbiorców/zamówień do dostawców/ ofert dla odbiorców.
 • Dodano parametr konfiguracyjny firmy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Drukarka fiskalna–>Ustawienia globalne–>Wysyłaj na drukarkę fiskalną paragon niepomniejszony o kwoty zaliczek, którego włączenie spowoduje, że wydruk fiskalny paragonu końcowego będzie zgodny z fizycznie wystawionym dokumentem – zachowane zostaną pozycje i nazwy towarów. Kwota takiego wydruku nie będzie uwzględniała wystawionych zaliczek.
  Dodatkowo dodano zestawienie w menu Zestawienia–>Sprzedaż, zakup, magazyn, zamówienia–>Zestawienie paragonów niepomniejszonych o kwoty zaliczek, które zawiera paragony końcowe (wraz z powiązanymi zaliczkami) wydrukowane fiskalne bez uwzględnionych zaliczek.
 • W menu Słowniki–>Kontrahenci–>Dodaj/Popraw po wpisaniu kodu pocztowego, pole Województwo zostanie automatycznie wypełnione, jeśli wcześniej nie zostało wybrane.
 • W module Administratora dodano nowe prawa umożliwiające dodawanie oraz kasowanie pozycji dokumentów zaakceptowanych dla modułu Handlowo-Magazynowego: sekcja Sprzedaż–>Akceptacje dokumentów sprzedaży/zamówień od odbiorców/ofert dla odbiorców/dokumentów zakupu/zamówień od dostawców/ dokumentów magazynowych/zamówień zewnętrznych–>Modyfikacja dokumentów zaakceptowanych.

Księga Podatkowa

 • Wprowadzono nową wersję PIT-28 (Roczny) – umożliwia rozliczenie właścicieli którzy rozliczają firmę z ryczałtu.
 • W menu Operacje–>Formularze–>PIT-36 dodano obsługę deklaracji PIT-36 (20) i PIT-36L (10). Deklaracja te są dostępne jedynie, jeżeli w danym roku parametr z konfiguracji Ustawienia–>Księga podatkowa–>Ustawienia modułu–>Firma prowadzi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma wartość Nie. Deklaracja PIT-36L (10) jest dostępna, gdy właściciel firmy ma ustawiony Sposób obliczania podatku podczas rozliczania się z US na liniowy, w przeciwnym razie, gdy sposób jest progresywny, dostępna jest jedynie deklaracja PIT-36 (20).

Raporty i Formularze

 • Wysyłanie formularzy definiowanych do dokumentu – wprowadzono możliwość nazywania wysyłanych plików według numeru dokumentu analogicznie, jak w przypadku formularzy standardowych. Służy do tego parametr w opcjach wydruku Opcje–>Inne–>Nazwa wysyłanego formularza def. zawiera nr. dok. Dodano również możliwość zdefiniowania przedrostka i przyrostka dodawanego do nazwy pliku, które można ustawić podczas edycji formularza definiowanego.

CRM

 • Dostosowano działanie synchronizacji modułu CRM z kalendarzem Google do nowego API Google (wersja 3.0) Do poprawnej synchronizacji zadań niezbędna jest ponowna konfiguracja systemu – opis dostępny jest w dokumencie PDF do pobrania poniżej.
 • W opcji Szukaj (F6) w oknie Drzewo spraw zmodyfikowano sposób wybierania osoby kontaktowej. Obecnie w zaawansowanej wersji filtra, gdy nie podano kontrahenta, można wpisać ciąg znaków imienia lub nazwiska osoby kontaktowej, a po wciśnięciu klawisza Enter pokaże się okno w listą odpowiadających osób kontaktowych.
 • Umożliwiono określenie uprawnień do widoku typów zdarzeń CRM, w oknie Drzewo spraw i Organizacja pracy operatora. W module Administratora w gałęziach dla rodzajów zdarzeń wprowadzono prawa:
  • Widok spraw innego operatora – zabranie tego prawa powoduje, że zalogowany operator nie będzie widział zdarzeń CRM, których wykonawcą jest inny operator.
  • Widok spraw operatora z innej grupy – zabranie tego prawa powoduje, że zalogowany operator nie będzie widział zdarzeń CRM, których wykonawcą jest inny operator, który dodatkowo nie należy do żadnej grupy z zalogowanym operatorem. Jeżeli wykonawca należy do jakiejś grupy, w której jest także aktualnie zalogowany, to takie zdarzenia będą widoczne.
   UWAGA! Jeżeli operator nie ma uprawnień do danego typu, ale zostanie mu przekazane takie zdarzenie, to będzie je także widział.
 • Rozbudowano sposób obsługi kompetencji operatora. W konfiguracji systemu zmodyfikowano wartości parametru Kontrolować kompetencje operatorów (sekcja Ustawienia–>CRM–>Ustawienia), który obecnie przyjmuje następujące wartości:
  • Nie – nie sprawdza kompetencji.
  • Ostrzegaj – ostrzega komunikatem o braku kompetencji, operator może zdecydować czy zaakceptować wybór.
  • Blokuj, gdy brak kompetencji – nie pozwala wybrać operatora do wskazanego typu zdarzenia, gdy brak kompetencji.
 • Zmodyfikowano nazwy opcji w sposobie przeglądania danych w Drzewie spraw, w tabeli z lewej strony okna. Obecnie opcja nazywa się Kontekst przeglądania danych i tak, jak dotychczas umożliwia wybranie sposobu i zakresu danych dla jakich przeglądać zdarzenia CRM.327_crm_1Dostępne są następujące konteksty:
  • Kontrahenta – opcja filtruje zdarzenia, które dotyczą wybranego kontrahenta (działanie niezmienione).
  • Inicjatora – opcja filtruje zdarzenia, które zostały założone przez wskazanego użytkownika.
  • Prowadzącego/Wykonawcy – opcja filtruje zdarzenia, dla których osobą prowadzącą/wykonującą jest wskazany użytkownik (działanie niezmienione).
  • Operatora – opcja filtruje zdarzenia, dla których wybrany użytkownik jest w spisie Operatorów i posiada przynajmniej prawo do oglądania danych. Jeżeli użytkownik na zakładce Operatorzy ma zabrane prawo do danego zdarzenia, to takie zdarzenie nie pojawi się przy nim w tym kontekście.

Serwis

 • W szczegółach okna Zlecenia serwisowe połączono wyświetlanie dokumentów RW i PW w jedną zakładkę Dokumenty magazynowe.
 • W oknie edycyjnym zlecenia serwisowego zmodyfikowano:
  • Działanie opcji Pokaż/Dodaj/Popraw dla materiałów i usług na zakładce Kalkulacja. W przypadku dodawania wyświetlony zostanie słownik dla kartotek lub usług, a następnie wyświetlone zostanie standardowe okno do edycji pozycji. Podgląd i edycja pozycji również wyświetla standardowe okno edycji pozycji.
  • Połączono zakładki Podsumowanie oraz Inne w zakładkę Powiązania, inne.
  • Sposób wyświetlania podsumowania kalkulacji, rozliczenia i zafakturowania. Dodano wartość brutto dla tych podsumowań.
  • Na zakładce Kalkulacja w tabelach z materiałami i usługami dodano kolumnę Indeks. Ponadto w tabeli z materiałami dodano kolumnę Wartość w cenie zak. oraz na zakładce tej dodano pola Koszt zakupu z podsumowaniem wartości zakupu wszystkich materiałów.327_serwis_1
  • Rozkład pól na zakładce Podstawowe:
   • Wprowadzono nowe pole Osoba gdzie można dodać osobę kontaktową kontrahenta ze zlecenia serwisowego.
   • Dodano pola informujące o numerze telefonu i adresie email kontrahenta i osoby kontaktowej. Po kliknięciu adresu email program otworzy domyślnego klienta poczty z nową wiadomością dla tego adresu.
   • Dodano informację o sposobie liczenia rozliczenia.
 • Umożliwiono w oknie zleceń serwisowych wybranie do widoku kolumn: Email kontrah., Telefon kontrah., Osoba kontaktowa, Email os. Kontaktowej, Telefon os. Kontaktowej, Kalkulacja – usługi(netto)”, Kalkulacja – usługi(brutto)”, Kalkulacja – materiały(netto)”, Kalkulacja – materiały(brutto)”, Kalkulacja – dojazd (netto)”, Kalkulacja – dojazd (brutto)”, Kalkulacja – razem (netto)”, Kalkulacja – razem (brutto)”, Rozliczenie – usługi(netto)”, Rozliczenie – usługi(brutto)”, Rozliczenie – materiały(netto)”, Rozliczenie – materiały(brutto)”, Rozliczenie – dojazd (netto)”, Rozliczenie – dojazd (brutto)”, Rozliczenie – razem (netto)”, Rozliczenie – razem (brutto)”, Zafakturowane – usługi(netto)”, Zafakturowane – usługi(brutto)”, Zafakturowane – materiały(netto)”, Zafakturowane – materiały(brutto)”, Zafakturowane – dojazd (netto)”, Zafakturowane – dojazd (brutto)”, Zafakturowane – razem (netto)”, Zafakturowane – razem (brutto)”, Sposób licz. rozl.”.
 • W menu Zlecenia–>Zlecenia serwisowe dodano opcję Przerzuć mat. i zmień mag. zam. (Ctrl+M), która pozwala wybrać z zamówienia od odbiorców, użytego w kalkulacji pozycje, które mają być przerzucone na wskazany magazyn. Jeżeli wybrana pozycja ma rezerwacje, zostaną one przeniesione na wskazany magazyn. Jeżeli są to rezerwacje dostaw, to na zamówieniu od odbiorców będą pod tą pozycją zarezerwowane pozycje z dokumentu MM+. Na dokumencie zamówień magazyn pozycji zostanie zmieniony na taki, jaki został wskazany wcześniej w nowej opcji. Użytkownik będzie mógł wybierać pozycje z zamówienie jedynie takie, które nie są zrealizowane i są z magazynu, który wskazano na rodzaju przedmiotu zlecenia serwisowego.
 • W konfiguracji systemu dodano parametr Dokument wystawiany w kalkulacji (sekcja Ustawienia–>Serwis–>Ustawienia), na podstawie którego będzie wybierana definicja dokumentu do kalkulacji. Ponadto jeżeli w tym parametrze wskazano dokument, którego sposób obliczania VAT jest inny niż wartość parametru Sposób liczenia VAT dla usługi / materiału, system nie pozwoli na wystawienie takiej kalkulacji.
 • W menu Zlecenia–>Zlecenia serwisowe dodano pole, które przechowuje informacje o sposobie liczenia VAT dla rozliczeń (od netto, od brutto wzorem). Pole jest wypełniane podczas zakładania zlecenia, a jego wartość brana jest z parametru w konfiguracji Sposób liczenia VAT dla usługi / materiału.
 • W menu Zlecenia–>Zlecenia serwisowe–>Dodaj dokument WZ/Rozlicz zlecenie (Fwz)/Rozlicz zlecenie (PARwz), gdy sposób liczenia rozliczenia na zleceniu oraz sposób liczenia VAT na dokumencie będą niezgodne, wystawienie dokumentu poprzedzi komunikat o treści Różne sposoby liczenia vat na definicji dokumentu i na zleceniu.
 • W menu Słowniki–>Wykonawcy–>menu podręczne–>Grupowe ustawianie danych umożliwiono grupowe ustawiania typów i rodzajów zleceń dla wykonawców.327_crm_2
 • W menu Słowniki–>Schematy serwisowe–>Popraw (F5)–>zakładka Pozycje schematu w tabelach dla punktów pozycji schematu serwisowego, dla tabel usług i materiałów dodano kolumnę Indeks.
 • Na oknie edycyjnym statusu zlecenia serwisowego (menu Słowniki–>Statusy zlecenia serwisowego) dodano informację o tym, że dany status jest ustawiany jako domyślny, gdy dodawane jest nowe zlecenie serwisowe lub jest zamykane.

Środki Trwałe

 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą nadanie wymagalności dla cech lub grup. W przypadku dodawania nowych dokumentów, wszystkie aktywne cechy z zaznaczoną opcją Wymagana, zostaną automatycznie dodane do dokumentu i system nie pozwoli zapisać dokumentu bez uzupełnienia takiej cechy. Analogicznie jest w przypadku grup – system nie pozwoli zapisać dokumentu bez uzupełnienia danych dla rodzaju grupy, który ma zaznaczoną opcję Wymagany. Podczas edycji istniejących już dokumentów, system również sprawdza wymagalności przy zapisie, jednak tylko tych cech, które zostały dodane oraz mają zaznaczoną opcję wymagalności.

Kadry i Płace

 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Pity dodano:
  • wersję 7 deklaracji PIT-8C, służącą do rozliczenia za rok 2014. W deklaracji tej umożliwiono dodatkowo określenie wzorów dla pól 25, 27 i 29.
  • wersję 17 deklaracji PIT-R służącą rozliczeniu za rok 2014.
  • wersję 5 deklaracji PIT-4R, służącą rozliczeniu za rok 2014.
  • wersję 4 deklaracji PIT-8AR, służącą rozliczeniu za rok 2014.
  • wersję 20 deklaracji PIT-40, służącą rozliczeniu pracowników za rok 2014.
  • wersję 11 deklaracji IFT-1 / IFT-1R, służącą rozliczeniu za rok 2014.
  • wersję 12 IFT1/IFT1R deklaracji służącą rozliczeniu za rok 2015.
  • wersję 22 informacji PIT-11, służącą wykazywaniu dochodów pracownika w roku 2015.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>ZAP-3 dodano wersję 3 druku oraz umożliwiono wysyłanie go do systemu e-Deklaracje.
 • W menu System–>Stałe płacowe dodano domyślne wartości stałych płacowych obowiązujące od 1 stycznia 2015.
 • Dostosowano system do zmian wynikających z wprowadzenia funduszy emerytalnych i rentowych dla członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie z tego tytułu. Zmiany obejmują:
  • Nowe kody tytułu ubezpieczenia (2241xx i 2242xx).
  • Nowe składniki (PODX1_RN, FEMER_RN, FRENT_RN, FEMPL_RN, FREPL_RN).
  • Eksport do Płatnika dla członków rad nadzorczy dokumentów RCA lub RZA w zależności od potrzeb.
   Nowe składniki będą automatycznie dodane do algorytmów płacowych zawierających składnik RNADZ. Może się zdarzyć, że należy wykonać korektę położenia ich na zakładkach edycyjnych oraz na odcinku płacowym. Zalecanym sposobem wprowadzania nowych kodów dla członków rady jest dodanie nowego angażu (ze względu na zmianę charakteru ubezpieczeń i konieczność wyrejestrowania oraz ponownej rejestracji takiej osoby w Płatniku).
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne–>Z-06 dodano sprawozdanie za rok 2014.
 • W menu Płace–>Eksport danych do Z-12 dostosowano eksport do wymogów programu Z-12 za rok 2014.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne–>Z-03/Z-05 dodano formularze za rok 2015.
 • W menu Płace–>Eksport do Płatnika dla członków rady nadzorczej za opłacających ubezpieczenia społeczne dodano wysyłanie „zerowych” RCA w miesiącach, w których nie mają przychodu podlegającego naliczeniu składek.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki wprowadzono nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe umożliwiono wybór pola Obywatelstwo do widoku okna.
 • W menu Listy płac–>Wydruki–>Rachunek do umowy zlecenie wprowadzono znacznik czy dokonano przelewu na konto i w zależności od jego ustawienia, drukowanie odpowiedniej informacji.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Przelewy na konta umożliwiono generowanie przelewów na konta komornicze. Opcja dostępna jest po zmianie definicji przelewu na Przelew na konta komornicze. Funkcjonalność ta wymaga wypełnienia konta komorniczego w danych osobowych pracownika, odnośnie zajęć komorniczych.
 • W menu Płace–>Listy płac w oknie głównym oraz przy potokowym wprowadzaniu danych dodano pole z nazwą jednostki organizacyjnej do jakiej należy pracownik.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Skierowanie na badania profilaktyczne umożliwiono wskazanie kilku celów wystawienia skierowania. Dodatkowo słowniki dotyczące czynników szkodliwych zostały rozbite na poszczególne typy. Dane wprowadzone do tej pory bez przydzielenia do odpowiedniego typu dostępne są we wszystkich słownikach. Jedynym sposobem na przydzielenie opisów do odpowiedniej grupy jest ich usunięcie oraz ponowne dopisanie.

Rozrachunki

 • Umożliwiono automatyczne ustawienia terminu płatności przy rozliczaniu dokumentu za pomocą sposobu: Przeniesienie (karta). Aby termin był odpowiednio ustawiony, należy w konfiguracji systemu włączyć parametr Przy rozliczaniu dokumentu w HM za pomocą „Przeniesienie (karta)” ustaw termin płatności przeniesienie z rozliczanego dokumentu (sekcja Ustawienia–>Rozrachunki–>Ogólne).
 • Dodano nowe formaty importu wyciągów bazkowych: MultiCash MT940 – dla rachunków collectowych oraz Deutsche Bank – db powerNET – MT940.

Moduł Administratora

 • W menu Słowniki–>Reguły haseł umożliwiono włączenie uwzględniania wielkości liter podczas logowania. Domyślnie dla wszystkich istniejących reguł opcja ta jest wyłączona, w związku z czym system będzie weryfikował hasła na dotychczasowych zasadach. Dla wszystkich nowo założonych baz firm, parametr domyślnie będzie włączony.327_administrator
 • Wprowadzono opcję Kopiuj prawa do opcji z innej grupy w menu Słowniki–>Grupy użytkowników.

Wspólne

 • Wprowadzono opcję Szukaj (F6) w oknie kontrahentów. Umożliwia ona szybkie wyszukanie kontrahenta wg: identyfikatora, nazwy pełnej, NIP-u (bez formatu), miejscowości, ulicy, osoby kontaktowej.327_wspolne
 • Na oknie wyszukania kontrahenta, podczas dodawania dokumentu, dodano możliwość wyszukania wg osoby kontaktowej.
 • Dodano nową gałąź praw: Wspólne–>System–>Operacje na bazie dodatkowych dokumentów, w której można określić prawa do następujących opcji: Pokaż/Popraw/Zapisz na dysk, Dodaj, Usuń.

Zarządzanie Produkcją 2.0

 • W menu Zarządzanie produkcją–>Pozycje zamówień dodano filtr Technologie główne na aktualnym wydziale, który umożliwi prezentację tylko tych pozycji, na które istnieje technologia główna na aktualnie wybranym wydziale produkcyjnym.